درایالت جامو وکشمیر هند یک نفر تروریست ناشناخته عصر گذشته طی گشایش آتش تلافی جویانه کشته برجا گذاشته شد.

درایالت جامو وکشمیر هند یک نفر تروریست ناشناخته عصر گذشته طی گشایش آتش تلافی جویانه بدنبال حمله برگروه گشت زنی ارتش در منطقه سوپور در کشمیر بخش شمالی بخش بارامولا کشته برجا گذاشته شد. منابع امنیتی حاکی است که تروریستها گروه گشت زنی ارتش را که مشغول عبور از ناحیه واترگام بود مورد حمله کمینی قرار دادند. منابع امنیتی حاکی اند که پرسنلهای ارتش به حمله تلافی جویانه دست زده که طی آن یک نفر تروریست کشته شد. منابع حاکی اند که یک تروریست دیگری بدنبال محاصره منطقه برای عملیات جستجویی گیرافتاده است.