در رای گیری مجدد در اروناچل پرادش شرکت بیشتر از ۸۱.۳ نفر از رای دهندگان ثبت شده.

در اروناچل پرادش در نوزده مرکز اخذ آرا که درآن رای گیری مجدد در روز شنبه بعمل آمده بیشتر از ۸۱.۳ نفر از رای دهندگان در انتخابات مجدد شرکت نمودند.

رای گیری دراین مراکز اخذ آرا در تاریخ یازدهم آوریل در اولین مرحله انتخابات بعلت علل مختلف امکان پذیر نشده بود.

رای گیری تازه‌ای در شش مرکز اخذ آرا در کرسی پارلمانی اروناچل شرقی و سیزده مرکز اخذ آرا در کرسی پارلمانی اروناچل غربی صورت گرفته.