عربستان سعودی حاکیست که مسئولین امنیتی بطور موفقیت آمیز یک تهاجم تروریستی بر یک مرکز کارآگاهی زلفی را خنثی ساخته اند.

عربستان سعودی گفته است که مقامات امنیتی بطور موفقیت آمیز یک حمله تروریستی برعلیه یک مرکز کارآگاهی در استان زلفی را خنثی ساخته اند. یک سخنگوی رسمی ریاست امنیت داخلی عربستان سعودی گفت که یک گروه تروریستی سعی نموده که این ساختمان را مورد تهاجم قرار بدهد. سخنگوی مذکور تصدیق نموده که مقامات امنیتی دران محل موفق به رویارویی با حمله آوران شده همه چهار نفر از تروریستها را به هلاکت رساندند. سه پرسنل امنیتی جراحت جزیی دیده اند. هوویت‌های تروریستها هنوز تصدیق نشده است.