صحنه‌ای برای برگزاری راهپیمایی انتخاباتی امروز نخست وزیر نارندرا مودی و رهبر ارشد حزب باراتیا جاناتا در نان دربار ایالت ماهاراشترا آماده است.

صحنه‌ای برای برگزاری راهپیمایی انتخاباتی امروز نخست وزیر نارندرا مودی و رهبر ارشد حزب باراتیا جاناتا در نان دربار ایالت ماهاراشترا آماده است. منابع حزب باراتیاجاناتا حاکیست که آقای مودی به یک راهپیمایی انتخاباتی برای کاندیدهای حزبش از دهوله و وزیر مشاور در وزارت دفاع دکتر شوبهاش بهامبره و دکتر حنا گاهیت نامزد از نان دربار خطاب خواهد نمود. آقای دویندرا فادناوس رهبر ارشد حزب باراتیا جاناتا و سروزیر ایالت ماهاراشترا و رهبران دیگر از ائتلاف احزاب باراتیاجاناتا، شیو سنا و آر پی آی دراین راهپیمایی انتخاباتی شرکت می نمایند. تدارکات امنیتی سرسخت در محل همایش بعمل آورده شده اند.