در تامیل نادو دریک رم در دوران یک فستیوال معبد محلی در نزدیکی توریایور در تریچی هفت نفر از ارادتمندان کشته و ده تن دیگر مجروح شدند.

در تامیل نادو دریک رم در دوران یک فستیوال معبد محلی در نزدیکی توریایور در تریچی هفت نفر از ارادتمندان کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. پلیس گفت که این فاجعه دیروز هنگامی بوقوع پیوست که صدها نفر برای مراسم توزیع سکه در معبد بعنوان قسمتی از فستیوال سالانه چایترا پورنامی گردهم آمده بودند. نخست وزیرنارندرا مودی برسر تلفات جانی دراین رم اظهار غم واندوه نموده است. آقای مودی دریک تویت گفت که همۀ کمک ممکنه توسط مقامات فراهم می شود. او گفت که یک امداد فوری دویست هزار روپیه برای خویشاوندان کسانیکه کشته شده از صندوق رفاه ملی نخست وزیر فراهم می شود و پنجاه هزار روپیه برای هریک از مجروحین تصویب شده است. سروزیر کِ پالانی سوامی ضمن ابراز غم واندوه برسر تلفات جانی یک کمک یکصد هزار روپیه را برای هریک از خانواده‌های کشته شدگان و پنجاه هزار روپیه برای مجروحین اعلام نموده است.