مبارزه انتخاباتی برای سومین مرحله رای گیری بخاطر مجلس مردم هند به پایان رسیده است.

رای گیری در ۱۱۶ حوزه انتخاباتی لوک سبای گسترده در ۱۳ ایالت و دو قلمرو تحت حکومت مرکزی در سومین مرحله انتخابات عمومی فردا صورت خواهد گرفت. رای گیری برای همۀ ۲۶ حوزه انتخاباتی در گجرات، ۲۰ درکرالا، ۱۴ درهریک از ماهاراشترا و کارناتاکا، ۱۰ در اوتار پرادش، ۷ در چتیسگر، ۶ در اودیسا، ۵ درهر یک از بیهار وبنگال غربی، ۴ در آسام، ۲ در گووا، یک در هریک از جامو وکشمیر، دادرا وناگارهاولی، دامن و دیو و تریپورا صورت خواهد گرفت. همۀ تدارکات برای انجام انتخابات مسالمت آمیز و منصفانه بعمل آمده اند. در اودیسا انتخابات برای ۴۲ کرسی مجلس قانون گذاری نیز صورت خواهد گرفت. چون نواحی متعدد برای انتخابات بعنوان حساس شناخته شده تدابیر امنیتی شدید برای تضمین انتخابات مسالمت آمیز بعمل آمده اند. مدیر کل پلیس بی کِ شارما به مقامات دستور داده است که دراین زمینه همۀ اقدامات لازم را انجام بدهند. در گجرات ۳۷۱ کاندید برای شش کرسی لوک سبا در صحنه انتخابات حضور دارند درحالیکه ۴۵ کاندید در انتخابات فرعی ۴ مجلس قانون گذاری مسابقه جویی می کنند. در کرالا یک تعداد ۲۲۷ نفر ازکاندیدها برای ۲۰ کرسی لوک سبا درصحنه انتخابات حضور دارد. در کارناتاکا ۱۴ حوزه انتخاباتی کارناتاکای شمالی به پای صندوق رای خواهند رفت که درآن بیشتر از ۲۴.۳ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی می باشند. در ماهاراشترا ۲۴۹ کاندید برای ۱۴ کرسی لوک سبا مسابقه جویی می کنند. در اوتار پرادش ۱۲۰ کاندید برای ۱۰ کرسی گسترده در ۱۲ بخش مسابقه جویی می کنند. در چتیسگر رای گیری فردا مظهر تکمیل انتخابات لوک سبا دراین ایالت خواهد بود. افسر کل انتخابات سوبرت ساهو گفت که ۱۳۰ کاندید در ۷ کرسی لوک سبا در صحنه انتخابات حضور دارند. اینها عبارتند از رای پور، درگ، بلاسپور، کوربا، جنجگیر-چمبا، سرگوجا و رای گره. در آسام تقریباً ۷.۵ میلیون نفر از رای دهندگان سرنوشت ۵۴ کاندید برای ۴ کرسی را تعیین خواهند نمود.