به‌گفتۀ ادارۀ زمین‌شناسی آمریکا در اوایل امروز یک زمین لرزۀ ۱.‌۶ بر میزان ریشر استان شمال شرقی اروناچل پرادش هند را تکان داد.

به‌گفتۀ ادارۀ زمین‌شناسی آمریکا در اوایل امروز یک زمین لرزۀ ۱.‌۶ بر میزان ریشر استان شمال شرقی اروناچل پرادش هند را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در تقریباً چهل کیلومیتری قسمت جنوب شرق الانگ و ۱۸۰ کیلومیتری قسمت جنوب غربی پایتخت ایالتی ایتاناگر قرار داشته. این زمین لرزه در ساعت یک و چهل و پنج دقیقۀ هند بوقوع پیوست.