رئیس شورای حقوق انسانی سازمان ملل اعدام جمعی توسط عربستان سعودی را بعنوان تکان دهنده و اندوه انگیز تلقی نموده است.

رئیس شورای حقوق انسانی سازمان ملل میچل باچله اعدام دست جمعی ۳۷ نفر بشمول سه تن خردسال توسط عربستان سعودی را بعنوان تکان دهنده و اندون انگیز تلقی نموده است.

کسانیکه در آن کشور اعدام نموده شدند مجرمین جنایات مربوط به تروریسم بودند.

دفترکار خانم میچل باچله دیروز ابراز نمود که باوجود اخطاریه های مکرر از مامورین حقوق انسانی راجع به فقدان نحوه عمل محاکمه‌ای ضروری، افراد مذکور در روز سه شنبه در شش شهر عربستان سعودی اعدام نموده شدند.

خانم میچل از عربستان سعودی تقاضا نمود که قانونش نسبت به تروریسم را مورد تجدید نظر قرار بدهد و سریعانه مجازات مرگ به خردسالان را ممنوع سازد و اعدام معوقه را متوقف نماید.