رئیس پلیس ایالت جامو وکشمیر هند گفت که ۷۰ تروریست تابحال در سال جاری در این ایالت خنثی ساخته شده اند.

دلباغ سینگ رئیس پلیس ایالتی حاکیست۷۰ تروریست تا بحال درسال جاری در ایالت جامو وکشمیر خنثی ساخته شدند. خطاب به یک کنفرانس مطبوعاتی دیروز در سرینگر دلباغ سینگ افسر پلیس ایالتی گفت سال ۲۰۱۸ در کنترل تروریسم یک سال موفقیت آمیز بوده است. در دورانِ کنفرانس مطبوعاتی یک تروریست لشکر طیبه پاکستان که اخیراً بطور مختصر درباره عبور او به کشمیر در سال ۲۰۱۷ و تربیت تسلیحاتی چهار ماه طولانی اش در مظفر آباد تذکر داد. حین سخنرانی درباره تروریست بازداشته شده افسر عالی پلیس گفت که سپهبد کِ  جِ اس دهیلون که نیز در آگاهی مطبوعاتی حضور داشته گفت که چندین دوجین‌های تروریست‌های جیش به هلاکت رسیده اکنون هیچ رهبری این سازمان در دره وجود نمی دارد.