خانم سوشما سواراج وزیر امورخارجه هند گفت که ۱۷هماهنگ کننده برای کمک به هندیان خواهان ترک گفتن لیبی بکار گماشته شده اند.

خانم سوشما سواراج وزیر امورخارجه هند درروزچهارشنبه گفت که ۱۷هماهنگ کننده برای کمک به هندیان خواهان ترک گفتن لیبی بکار گماشته شده اند.

خانم سواراج دریک تویتش ابراز نموده که سفارت هند به آنها با روادید خروجی حتی در قضیه‌هایی که مدت روادید شان سپری شده، کمک می نماید. وزیرنامبرده مضافاً گفت که فعلاً پرواز هواپیماها از فرودگاه لیبی بعمل می آید. او از هندیان ساکن در لیبی متقاضی آن گردیده که ازاین فرصت استفاده ببرند.

قبلاً وزیر امورخارجه هند ازهندیان ساکن در تریپولی لیبی خواسته بود که آن کشور جنگ زده را بزودی ترک بگویند بعلت این که دولت هند بعداً قادر به تخلیه شان نخواهد بود.