مبارزات انتخاباتی برای چهارمین مرحله رای گیری مجلس مردم هند شدت می یابد.

مبارزات انتخابات برای چهارمین مرحله رای گیری مجلس مردم تشدید می یابد؛ تبلیغ کنندگان انتخاباتی برجسته احزاب سیاسی برای جلب آرا در ایالات تبلیغ می نمایند. ۷۱ حوزه انتخاباتی در۹۰ایالت در روز دوشنبه دراین مرحله به صندوق رای دهی خواهند پرداخت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و رهبر ارشد حزب بی ج پی اکیداً گفته است که وقار و استحکام هند در دورانِ پنج سال گذشته حکومت ان دی اِ برهبری حزب بی جِ پی در سراسر جهان افزایش یافته است. خطاب به یک اجتماع همگانی انتخاباتی در ایلم بازار در بخش بیربوم بنگال غربی دیروز مودی گفت در دوران این مدت هند چندین قرارداد‌هایی را با کشورهای خارجی علیه آگاهی آن که دراین کشور‌ها دارای پول سیاه می باشند به امضا رسانده است. اتهامات احزاب مخالف راجع به دیدارهای بارمبار خارجی اش وی گفت که رهبری جهانی اکنون به هند احترام می گذارد و از موقعیت آن حمایت می کند. قبلاً در روز نخست وزیر در لوهارداگا در ایالت جارکند به یک گردهمایی خطاب کرد. وی گفت دولت متبوعش هیچ وقت براساس مذهب و یا نژاد امتیاز نکرده است و برای حصول عدالت برای هرتن هندی پریشان کار و کوشش نموده است. راهول گاندی رئیس حزب کنگره به گردهمایی در لکیم پور کهیری، کانپور و اوناو خطاب کرد. وی گفت کنگره تنها حزب است که می تواند مصایب کشاورزان و جوانان بیکار را از  بین ببرد. گاندی همچنین راجع به منافع طرح عدالت تذکر داد. رهبر حزب و رئیس اوتار پرادش شرقی پرینکا گاندی وادرا گردهمایی عمومی را در کهاگا و غازیپور حوزه انتخابیه فتح پور بعمل آورد. اکلش یادو رئیس حزب سماجوادی گفت که حکومتش نمای رود گومتی در لکنو را توسعه داده که شهرک را آرایش داد. خطاب به یک گردهمایی عمومی در شهر کانپور یادو گفت که وی خواهان توسعه نمایی رود گنگ در کانپوراست درصورتیکه ائتلاف بزرگ درمرکز روی کار می آید. مایاواتی رئیس حزب باهوجان سماج به یک جلسه انتخاباتی در رامایی پور بخش کانپور نگر خطاب کرد. وی گفت حزب کنگره در نتیجه سیاست‌های نادرست آن حزب از قدرت بیرون رانده شده است. حزب بی جِ پی را بباد انتقاد گرفته وی گفت که اخراج پول از گردش و مالیات برکالاها و سرویسها به مردم ضرر رسانده اند.