۱۰ تروریست دارای اساس درپاکستان شامل سلاحها ومواد مخدره غیرقانونی و اسکناس جعلی به جامو وکشمیر با سوی استفاده از راه‌های تجارتی ماورای خط کنترل معلق شده اخیر بودند.

۱۰ تروریست دارای اساس در پاکستان شامل سلاحها و مواد مخدره غیرقانونی و اسکناس جعلی به جامو وکشمیر با سوی استفاده از راه‌های تجارتی ماورای خط کنترل معلق شده اخیر شامل بودند. منابع حاکیست که تحقیق و رسیدگی‌ها این امر را واضح ساخته است که این افراد اصلاً از جامو و کشمیر می باشند. آنها به پاکستان عبور کردند و با سازمانهای تروریستی پیوسته. تحقیقات و رسیدگی ها این امر را تاسیس نموده است که این افراد شرکت‌های تجاری را در پاکستان باز کرده اند و در تجارت خط کنترل فعال می باشند. سوی استفاده از راه تجارتی خط کنترل برای فعالیت‌های ضد ملی دولت مرکزی را مجبور ساخت آن را از تاریخ نوزدهم ماه جاری معلق سازد.