وزیردفاع سریلانکا برسر انفجارات در روزعیدپاک مستعفی شده است.

وزیردفاع سریلانکا در روز پنجشنبه با بعهده گرفتن مسئولیت حملات بمبی انتحاری در روز یک شنبه استعفا داده است. طوریکه کشور پس از این حادثه متشنج است. هماسیری فرناندو گفت گرچه هیچ عدم موفقیت بنوبه او نبوده وی مسئولیت را برای عدم موفقیت‌های بعضی موسسات بریاست او بعنوان وزیر دفاع می گیرد. وی بدنبال گزارشات که سازمانهای امنیتی نتوانست راجع به گزارشات کاراگاهی در باره حملات دست به فعالیت نماید برای استعفا خواسته شده بود.  

طی یک تحول مربوطه اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا از یکی از بمب گذاران انتحاری شامل حادثه‌ای در استرالیا بریک دانشجو تصدیق و تایید نموده است.