هند خواستار بعمل آوری اقدام برای اصلاح فوری شورای امنیت سازمان ملل شده است.

هند خواستار بعمل آوری اقدام برای اصلاح فوری شورای امنیت سازمان ملل شده است که نقش ذی حق و برجسته‌ای را در آفریقا ایفا نماید برای تضمین این که این شوری جهان کنونی نکه جهان سال ۱۹۴۵ را منعکس دهد.

مدیرکل بخش سازمان ملل دولت هند سانجای رانا مطلب مذکور را در روز چهارشنبه اظهار داشته درحالیکه به یک جلسه کامل پایه عالی برای گرامی داشت روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح خطاب می کرد.

هند ابراز نموده که اصلاح شورای امنیت سازمان ملل درحال رکود جریانات مجمع عمومی سازمان ملل بسیار مهمی است. آقای رانا این هم را تحت فشار گذاشت که درحال حاضر چند جانبه گرایی دچار بحران است بوقتی که جهان شدیداً نیازمند آن است. او نشان داد که ۷۵مین سالروز آینده سازمان ملل که درسال ۱۹۴۵ تشکیل یافته بود، فرصتی را به هرکدامیک برای تعهد مجدد به کار کردن ضروری بخاطر بدست آوری هدف این سازمان جهانی فراهم می نماید.