آژانس بازرسی ملی هند دوتروریست متعلق به گروه جیش محمد دارای اساس در پاکستان را دستگیر نموده است.

آژانس بازرسی ملی هند دوتروریست متعلق به گروه جیش محمد دارای اساس در پاکستان را دستگیر نموده است.

یک بیانیه صادر شده از آژانس بازرسی ملی این کشور حاکیست که دو تروریست باسامی تنویر احمد غنی معروف به تنویر و بلال احمد میر معروف به بلال که تحت قانون تحفظ عمومی دستگیر نموده شده بودند، به زندان کت بهالوال واقع در جامو انداخته شدند. آنها در یک دادگاه ویژه احضار نموده شدند و دادگاه آنها را دیروز به بازداشت هفت روز آژانس بازرسی ملی برگرداند.

آژانس مذکور مضافاً حاکیست که این قضیه علیه هردو مربوط به توطئه چینی جنایی توسط رهبری عالی جیش محمد برای تحکیم اساس این گروه تروریستی ممنوع در هند ازطریق بکار گیری افراد بخاطر انجام فعالیت‌های تروریستی، می باشد.