مبارزات انتخاباتی برای چهارمین مرحله رای گیری مجلس مردم هند شدت می یابد.

مبارزات انتخاباتی برای چهارمین مرحله رای گیری مجلس مردم هند شدت می یابد. طوریکه تنها سه روز برای برگزاری انتخابات دراین مرحله در تاریخ بیست ونهم ماه آوریل باقی مانده است. دراین مرحله در ۷۱ کرسی لوک سبا رای گیری بعمل خواهد آمد. رهبران برجسته احزاب سیاسی مختلف در جاهای مختلف برای جلب رای دهندگان اجتماع همگانی را انجام می دهند. نارندرا مودی نخست وزیر و رهبر ارشد حزب بی جِ پی دیروز در واراناسی یک اجتماع همگانی را برگزار نمود. وی امروز از کرسی مجلس مردم واراناسی نامزدی خواهد کرد. قبلاً دیروز مودی در بانده در ایالت اوتار پرادش و دربهنگا درایالت بیهار اجتماع همگانی را انجام داد. وی احزاب مخالف را برای سیاست نژادی منطقه‌ای متهم ساخت. امیت شاه رئیس حزب بی جِ پی گفته است که حزب متبوعش در سیاست رای بانکی عقیده نمی دارد. خطاب به یک گردهمایی انتخابات در اوریا در ایالت اوتارپرادش وی گفت که امنیت ملت برای حزب بی جِ پی اولین ارجحیت است و حکومت نارندرا مودی به پاکستان پاسخ مناسب می دهد. راهول گاندی رئیس حزب کنگره دیروز گفت اخراج پول از گردش و مالیات برکالاها و سرویسها طور وطرقی برای تاراج کردن مستضعفین، کارگران و تجار کوچک از پول شان بود. وی گفت طرح عدالت به آنها منفعت خواهد رسانید. رهبران ائتلاف حزب سماجوادی، بی اس پی و آر ال دی حزب بی جِ پی را برای تنها همدردی با مستضعفین متهم ساختند. خطاب به یک گردهمایی مشترک در قنوج دیروز در اوتار پرادش مایاوتی رئیس حزب بهوجن سماج اتهام وارد آورد که دولت مرکزی برای تامین تعهدات به جوانان و کشاورزان ایالت هیچ کاری را انجام نداد. وی همچنین حزب کنگره را برای اعطا نکردن جایزه بارت رتن به دکتر بی آر امبیدکر هنگامیکه آن حزب در اقتدار بود بباد انتقاد گرفت. اجیت سینگ رئیس راشتریا لوک دل متهم ساخت که صدها هزار پست کار خالی می باشند و دولت مرکزی برای پرساختن آن زحمت نمی کشد درحالیکه جوانان بیکار می باشند.