در ایالت ماهاراشترا ۱۷ حوزه انتخابیه پارلمانی باقیمانده در چهارمین مرحله به پای صندوق رای دهی خواهند رفت.

در ایالت ماهاراشترا ۱۷ حوزه انتخابیه پارلمانی باقیمانده در چهارمین مرحله به پای صندوق رای دهی خواهند رفت. با این انتخابات مجلس مردم در ایالت بتکمیل خواهد رسید. بعضی از کاندیداهای برجسته در صحنه مسابقات شامل وزیر مشاور در وزارت دفاع دکتر شوباش بامبره، پونم ماهاجان و سامیر بوجبال پسر برادر چهگن بوجبال رهبر حزب ان سی پی می باشند. درایالت راجستان ۱۳ حوزه انتخاباتی در چهارمین مرحله به رای دهی خواهند پرداخت.