درخواست نهایی برای پیمان برگزیت: درآینده چیست؟

نویسنده: دکترسانگامیترا سارما

مترجم: محمدولی الله ولی

با سه بارمستردسازی پیمان برگزیت نخست وزیر ترزامی توسط پارلمان بریتانیایی درگذشته، این رهبر بریتانیا دچار چالش نهایی راجع به عقب کشی از آن پیمان می باشد که این اگر مسترد گردید، منجربه نتایج فاجعه آمیز برای هردو این پیمان و نیز برای دولت فعلی بریتانیایی خواهد بود. مطلب مذکور توسط استیفن بارکله وزیر خارجه برای عقب کشی از اتحادیه اروپایی ابراز نموده شد. او گفت که اگر شکست رخ داد، درآن صورت این پیمان از بین خواهد رفت. خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا که اکنون بحالت بسیار ضعیف قرار دارد، مصمم است که او این پیمان را برای جویای تصویب پارلمان بریتانیایی بزودی دوباره درمجلس عوام کشورش ارائه نماید. معهذا نگرانی ابتدایی برای کسانیکه با این پیمان مخالفت می ورزند این است که آیا هیچ تغییر تازه‌ای درآن وجود داشته که در دوران مذاکرات شش هفته‌ای بعمل آمده.

درعین حال، شکاک اروپا درحزب محافظه کارِ خود حاکیست که این پیمان انگلستان را درحدود اتحادیه گمرکی می گذارد، حزب اتحادیه‌ دموکراتیکی بر بیانیه اش پابرجا مانده که این پیمان ممکن است موفق بگردد درصورتیکه تغییراتی برای نگهداری از تمامیت اقتصادی و مربوط به قانون اساسی بریتانیا و اجتناب ورزی از مرز سرسخت مابین ایرلند شمالی وبریتانیا وجود داشته باشد. حزب کارگر با این پیمان برسرِ قضیه‌های مربوط به حقوق کارگران و اتباع اتحادیه اروپایی که در بریتانیا و اتباع بریتانیایی که در حدود اتحادیه اروپایی بسر می برند، مخالفت می کند. این برای یک همه پرسی دوم راجع به عضویت اتحادیه اروپایی مطالبه نموده است. فرصتها وجود دارند که حزب کارگر می تواند از رای دهی چهارم خود داری کند که منتج به تصویب این پیمان ترزامی درمرحله اول پارلمانی بگردد. حزب سبز، دموکراتهای لیبرال، حزب ملی اسکاتلند و پلاید کامری کاملاً با پیمان برگزیت مخالفت می ورزند.

چالشها برای حزب محافظه کار در روزهای آینده بسیار سرسخت خواهد بود. مواضع در پارلمان روبه سرسختی نهاده و گزینه‌ای مابین عدم پیمان یا عدم برگزیت بظهور آمده است. بعلاوه ضرب وشتم پیمان برگزیت، این دچار خسارات عمده درانتخابات محلی گردیده که در ماه جاری برگزار شده، حزب ترزامی ۱۳۳۴ عضو شورا را از دست داده درحالیکه دموکراتهای لبرال حامی اتحادیه اروپایی ۷۰۳ کرسی را بدست آورده. آنچه که مربوط به رای گیری پارلمانی اتحادیه اروپایی است که قرار است در ۲۳ مه ۲۰۱۹ برگزار شود، آخرین گزارشات رای گیری میانگین حاکیست که حزب برگزیت نیگل فاراج جلوتر از دوحزب عمده قرار دارد.

نخست وزیر ترزامی راجع به قضیه استعفا همیشه این مسئله را بعد از هرکدام شکست پیمان برگزیت بکنار گذاشته است. او گفته است که حتی این که این پیمان برای چهارمین بار دچار شکست بشود اما او از اعضای پارلمان انتظار دارد که آنها از نتایج همه پرسی احترام خواهند گذاشت. اگر خانم می در مورد مذاکره قرار دادن راهی برای از بین بردن این وضع بن بست موفق گردید، این حتماً افتخارش وافتخار دولتش خواهد بود. اگر چیزها دگرگون خواهد شد درآن صورت ممکن است بریتانیا دچار عده‌ای از موانع قبل از احداث تمامیت واقعی اقتصادی و قانون اساسی بگردد. بهرحال، اخراج بریتانیا از اتحادیه اروپایی قرار است تا ۳۰ اکتبر امسال بطور عادی بعمل بیاید بعد از آنکه ۲۷ عضو اتحادیه اروپای باقی مانده مدت شش ماه دیگر را به بریتانیا برای تصویب نمودن و یا تجدید فکر نمودن راجع به قضیه عقب کشی از اتحادیه اروپایی پیشنهاد نموده.

آنچه که مربوط به هند است، نظریات مختلف راجع به چگونگی تحت تاثیر قرارگرفتن تجارت و سرمایه گذاری هند با بریتانیا درصورت موجودگی پیمان اتحادیه اروپایی و یا عدم این پیمان وجود دارد. یک گزارش رزرو بانک هند درماه فوریه سال ۲۰۱۹ ابراز نموده بود که احتمال پیمان برگزیت در ماه مارس ۲۰۱۹ ممکن است فرصتها را برای صادر کنندگان هندی بوجود بیاورد اگر قراردادهای تجارت دوجانبه مجدداً مورد مذاکره قرار گرفت. از طرف دیگر، پیمان برگزیت نیز بعنوان قضیه‌ای شناخته شده که بر بخش خارجی هند بعلت روابط محکم سرمایه گذاری تاثیر گذاشته است. وضع عدم پیمان احتمال می رود که اول پاوند بریتانیا را تحت تاثیر بگذارد و در نتیجه آن بازارهای روبه ظهور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.