رای گیری برای هفدهمین لوک سبا به پایان رسید

نویسنده: مانیش آنند

مترجم: محمد ولی الله ولی

انتخابات هفت مرحله‌ای مجلس مردم هند موسوم به لوک سبا با خاطرات فراموش نشدنی در وسط مشارکت فراگیررای دهندگان به پایان رسید. روی همرفته، انتخابات سال ۲۰۱۹ برای مجلس مردم هند دارای نه صد میلیون نفر از رای دهندگان به ثبت رسیده بوده که ۶۶ درصد از آنها از حق رای دهی خود استفاده نمودند. هند یک بار دیگر قدرت واعتقاد طبیعی خود را به دموکراسی پویا و مشارکتی اش نشان داده است.

این بزرگترین دموکراسی جهان با تدارکات گسترده‌ای ازکمیسیون انتخاباتی هند برای شهروندان ارشد و رای دهندگان معلول، شاهد مشارکت فراگیرو چشمگیرِرای دهندگان گردیده. یک رای دهنده بنام وینیتا جاین درایالت مادیا پرادش این کشور که دارای قد محض سه فت بوده، بعد از استفاده نمودن از حق رای دهی‌اش انگشت نشان زدۀ خود را با تفاخر تمامتر نمایش داد. صبا وفرح خواهردوقلوی بهم چسبیده در وهلۀ اول از حق رای دهی خود بطور دو رای دهنده جداگانه در پاتنای ایالت بیهار این کشور استفاده بردند. این رای گیری برای مجلس مردم هند بخاطر رای دهندگان هندی ساکن در خارج از کشورنیز الهام بخش فراوان بوده چون تعداد وافرازآنها فقط بغرض رای دادهی شان عازم هند شده. درحقیقت، بعضی از مردم از جمله حتی دستمزد بگیران روزانه دراین کشور نیز از محلات کارشان مرخصی گرفتند تا از حق رای دهی درمحلات میهنی شان استفاده ببرند. درحقیقت، مشارکت فراگیر رای دهندگان بعلت تبلیغات فوق‌العاده‌ای بخاطر بیدار و بسیج نمودن رای دهندگان امکان پذیر گردید. ۸۵ میلیون رای دهنده تازه که در فهرست رای دهندگان ثبت شدند، آمادگی عالی کمیسیون انتخاباتی هند رانشان می دهد.

مرحلۀ نهایی رای گیری برای ۵۹ کرسی مجلس مردم هند در روز یک شنبه درهشت ایالت این کشور برگزار گردیده. رای گیری برای ۵۴۲ کرسی مجلس مردم درهفت مرحله انتخاباتی برگزار شده. کمیسیون انتخاباتی هند رای گیری برای حوزه انتخاباتی ویلور واقع درایالت تامیل نادو را تحت سرکوبی علیه بکار بردن نیروی پول بخاطرمتاثرساختن رای دهندگان، باطل ساخت. رئیس جمهور هند دو انگلو اندین را برای مجلس مردم هند نامزد می نماید واین طور تعداد اعضای مجلس مردم  این کشور بمیزان ۵۴۵ می رسد.

شیام سارن نیگی دارای سنّ ۱۰۲ سالگی ازحق رای دهی خود استفاده نموده چون مامورین رای گیری از او درکیناورِایالت هماچل پرادش استقبال نمودند. نیگی نفقط برای بودن یک شهروند ارشد بلکه برای بودن رای دهنده اول هند هم سزاوار استقبال بوده. او در انتخابات سال ۱۹۵۱ از حق رای دهی خود نیز استفاده برده بود. ایالتش هماچل پرادش همراه با ایالت‌های بیهار، بنگال غربی، پنجاب، مادیا پرادش، اوتار پرادش، جارکند و قلمروی تحت حکومت مرکزی چندیگر درهفتمین و آخرین مرحله رای گیری به پای صندوق رای رفته بود. تقریباً ۹۱۸ کاندید از جمله آقای نارندرا مودی نخست وزیر فعلی دراین مرحله بخت آزمایی نمودند. تقریباً ده میلیون رای دهنده واجد شرایط در آخرین مرحله انتخاباتی بودند که این مرحله شاهد مشارکت ۶۴ درصد رای دهندگان گردیده.

کمیسیون انتخاباتی هند برای تضمین برابری جنسی از لحاظ مشارکت رای دهندگان سزاوار تحسین وستایش می باشد. یک فاصله مشارکتی نه درصد در رای دهندگان مرد وزن درسال ۲۰۰۹ برای رای گیری مجلس مردم هند وجود داشته که در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱.۴ درصد کاهش یافته، این مضافاً در انتخابات فعلی به ۰.۴درصد رسیده.

کمیسیون انتخاباتی هند رای گیری را با کمک میلیون‌ها نفر از کارمندان از دپارتمانهای دولت مرکزی و حکومتهای ایالتی در طول ۳۸ روز انجام داد. صدها دسته از نیروهای شبه نظامی در برگزاری رای گیری آزاد وعادلانه سهم بسزا داشتند. این واقعیتی است که رای گیری فعلی بدون بیم وترس وعدم انتقال پول نقدی، شراب و انواع دیگر اشیاء فریب دهنده برگزار گردیده. کمیسیون انتخاباتی اقلام ممنوع بارزش بیش از ۳۴۰۰۰ میلیون روپیه‌ای را ضبط نموده بود.

شمارش آرا در تاریخ بیست وسوم مه بعمل خواهد آمد. این رای گیری سال ۲۰۱۹ برای مجلس مردم هند بدرستی تصدیق نموده که اقتدار فی الواقع از ورقه رای دهی در هند سرچشمه می گیرد.