ادامه رسوایی پاکستان درنیروی ضربتی اقدام مالی

نویسنده: دکتراشوک بهوریا

مترجم: شمس شیروانی

جلسه شش روز طولانی نیروی ضربتی اقدام مالی که در هفتۀ گذشته در اورلندو، ایالات متحده برگزار شد، اجلاسیه پایانی خود را با مجازات شدید به پاکستان بخاطر عدم برآورد تعهداتش نسبت به ناظر مالی جهانی تا ماه اکتبر به اتمام رساند و هشدار داد که درغیرآن صورت موقعیت وی احتمالاً از لیست خاکستری به لیست سیاه به پائین کشیده خواهد شد

اینک یک سال از تعهد پاکستان برای اقدامات لازمه با  نیروی ضربتی اقدامات مالی و گروه آسیا پاسیفیک جهت تحکیم ضد پولشویی وی ونظام مالی ضد تروریسم سپری شده است اما سابقه اسلام آباد دراین خصوص ملالت انگیز بوده است. جدا از اتخاذ اقدام چند ظاهری، اوهیچ کار چشمگیری را انجام نداده تا بتوان گروههای تروریستی معروف را جهت انجام عملیات درخارج خاکش ناممکن سازد

قابل ذکر است که نیروی ضربتی اقدام مالی ۳۰مین سالروز خود را برگزار نمود و قدر و قیمت و وقار خود بعنوان یک گروه برجسته اقدامات جهانی ضد پولشویی، پول گذاری تروریسم و تکثیر تعهد اقدامات بروقت با یک طرز موثر هدفمندی شده با یک هدف جدید را برگزار کرده است

با تاکید نیروی ضربتی اقدام مالی، پاکستانِ ناسازگار، در روزهای آتی جهت اتکاء بر دوستان و ناجیان محدود خود برای نجات وی از مشکلات ضد پولشویی و ضد پول گذاری تروریسم دچار مشکلات شدید خواهد شد. پولشویی و حمایت مالی تروریسم مهم ترین عامل حملات تروریستی در سراسر جهان محسوب می شوند

درماه فوریه ۲۰۱۹، بدنبال حملات پولواما، آن دستگاه جهانی نفقط حمله تروریستی خشونت آمیز مذکور را محکوم نمود بلکه نیز تصریح نمود که “درحالیکه این نوع حملات موجب کشتارها، ضرب و جرح و ترس می گردد، اما وقوع آنها بدون پول و امکانات انتقال صندوقها میان حامیان تروریستی امکان پذیر نیست

دریک عطف غیر مستقیمی به پاکستان، گروه مذکور نیز اظهار نموده که بعنوان تروریستها و کسانی که حمایت پولی به آنها فراهم می کنند، مداوماً درپی راه گریز یا طرز و طرق جدید برای جمع آوری، انتقال و استفاده صندوقها می باشند و واضح است که حوزه قضایی در مناطق متعدد، با چالشهای زیادی در تدوین نظام و مقررات موثر ضد مالی تروریسم مواجه است

نیروی ضربتی اقدام مالی درآخرین گزارش رعایتی ژوئن ۲۰۱۹، واضح ساخت که وی نواقص جدی استراتژیکی ضد پولشویی و ضد پول گذاری تروریسم در حوزه قضایی پاکستان را با وجود تدوین یک طرح اقدامی اسلام آباد در سال گذشته با نیروی ضربتی اقدام مالی کشف کرده است. دریک سرزنش مستقیم، نیروی ضربتی اقدام مالی اشاره نمود که درحالیکه پاکستان اقدامات چند را جهت بهبودی نظام ضد پولشویی و ضد پول گذاری تروریسم اتخاذ نمود اما وی ادراک مناسب از خطرات فراملی پول گذاری تروریسم را بتظاهر نگذاشت

نیروی ضربتی اقدام مالی برسرِ ناکامی پاکستان در تکمیل طرح عمل ده نکته ای اش که با نیروی ضربتی مذکور طراحی شده و تامین ضرب الاجل‌های هردو ژانویه ومه ۲۰۱۹ اظهار نگرانی نمود. آن نیز به پاکستان اخطار نموده که اقدام منطقی آینده را درقضیه عدم رعایت دیگرش درماه اکتبر بعمل خواهد آورد، هنگامیکه ضرب الاجل خود تعیین شده از آن کشور سپری خواهد شد. جمله عینی که درآن، این سازمان جهانی گزارش خود را راجع به پاکستان تهیه نموده حاکیست “وگرنه نیروی ضربتی اقدام مالی راجع به اقدام آینده درآن هنگام برای پیشرفت ناکافی تصمیم خواهد گرفت”

اگرچه انتشاریه‌ مطبوعاتی دولت پاکستان جویای گمراه سازی مردم آن کشور و جهان گردیده؛ آن انتشاریه مطبوعاتی پاکستان برای ابلاغ نمودن این امر سعی نموده که نیروی ضربتی اقدام مالی برای پیشرفت بعمل آمده درجهت اجرای آن طرح عمل و بهبودی نظم ضد پولشویی و ضد کمک مالی به تروریسم پاکستان را مورد تمجید وستایش قرار داده و از دولت پاکستان تشویق نموده تا آن اقدامات دیگر را دراین جهت در روزهای آینده بعمل بیاورد

وزارت امورخارجه هند ابراز نمود که انتظار می رود “پاکستان به تعهد خود به نیروی ضربتی اقدام مالی عمل کند و اقدامات معتبر، تصدیق پذیر، تغییرناپذیر و پایدار را بخاطر رفع نمودن نگرانیهای جهانی نسبت به تروریسم و فراهمی کمک مالی به تروریسم از هرکدام قلمروی تحت کنترلش بعمل بیاورد”

مسئولین پاکستان دراین هنگامی که آن کشوردچار بحران اقتصادی شدید است، ممکن است برای کسب همدردی بعضی از دوستان مرسومی اش که نیز اعضای نیروی ضربتی اقدام مالی اند، بخاطر فراهمی مهلت تقریباً سه ماه به آن کشور سعی نماید

اگرچه تصمیم گیران دراسلام آباد دارای گزینه ناچیزی اند، آنها مجبور به عمل آوری اقدامات قاطعی و واقعی علیه فراهمی کمک مالی به تروریسم و پولشویی می باشند که تابحال گروه‌های تروریستی را قادر به ایجاد بی ثبات در منطقه آسیای جنوبی می ساخته است