مناسبات هند وفرانسه ترفیع می یابد

نویسنده: پرفسور امُّوسلما باوا

مترجم: شمس شیروانی

بازدید نارندرا مودی نخست وزیرهند از فرانسه در هفته جاری روابط دوجانبه ای و تشریک استراتژیکی ۲۰ سال قدیمی امضاء شده درسال ۱۹۹۸ میان هردو کشور تحکیم یافته است. در پرتوی تحولات سیاسی در جامو وکشمیر، نظربه اینکه فرانسه آن مسئله را یک مورد داخلی هند می دانست و از هند در مشورتهای درِبسته شورای امنیت سازمان ملل پشتی بانی نموده، دهلی نو یک تقویت عمده ای را بدست آورده است.

نخست وزیر اصرار ورزید که روابط هند وفرانسه مبنی بر بناهای محکم، ” آزادی، برابری و اخوت” و چندین دهه های همکاری قوی، استوار است. هردو طرف از نقشه عملی ترفیع بیشتری تشریک استراتژیکی تائید نمودند و بعضی از زمینه های کلیدی شناسایی شده، شامل توسعه مهارت، هواپیمایی کشوری، تکنولوژی اطلاع رسانی وفضا بوده است. مودی تاکید برآن داشت که همکاری دفاعی یک “ستون قوی” روابط بوده و از تحویل اولین محموله هواپیماهای رافایل به هند در سپتامبر استقبال نمود. حین تاکید بر تشریک مساعی بهتری، هردو رهبر خواهان رفع چالشهای جهانی مانند تروریسم و رادیکالیسم شدند و برای پهن تر ساختن همکاری در زمینه امنیت و ضد تروریسم موافقت نمودند. همکاری هند وفرانسه در نیروی ضربتی اقدام مالی که خواهان کنترل هزینه گزاری تروریسم است با گنجانیدن پاکستان در لیست سیاه بعلت عدم رعایت وی یک دست آورد عمده ای را کسب کرده است. هردو کشور نیز خواهان اجرای قطعنامه ۲۴۶۲ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مبارزه علیه هزینه گزاری تروریسم شدند که درماه مارس ۲۰۱۹ اتخاذ شده بود. دراین پرتو، هردو رهبر نیز از کنفرانس بین المللی برگزار شده در ملبورن در نوامبر ۲۰۱۹ درقبال مبارزه علیه هزینه گزاری تروریسم استقبال کردند.

درزمینه همکاری امنیتی، هردو طرف اخیراً تمرینات نیروی دریایی بنام “وارونا” ونیروی هوایی “گارودا” را بپایان رسانیده اند. بانظر به اهمیت روبرشد اقیانوس هند وپاسیفیک، هند وفرانسه نیز جهت تضمین آزادیِ دریانوردی و تحکیم همکاری شان در مسایلی مانند دریایی و امنیت سایبر تصمیم گرفتند و نیز جهت یک نقشه عملی برای امنیت سایبر و تکنولوژی دیجیتالی موافقت نموده اند. یک قرارداد میان مرکز توسعه رایانه پیشرفته و اتوس بخاطر ترفیع همکاری در رایانشِ کوانتومی، هوش مصنوعی و ابرکامپیوتر و نیز معرفی ایکوسیستمهای نوپای (استارت اپ) نزدیک بیک دیگر امضاء شده است. زمینه مرکز توجه دیگری مربوط به مسایل انرژی می باشد که طرفین پیشرفت را در دورانِ مذاکرات انرژی هسته ای میان شرکت ان پی سی آی ال هند و ای دی اف فرانسه در پرتوی ساخت ۶ ریاکتور نیروی هسته ای در جایتاپور ماهاراشترا ارزیابی کردند. نقش فرانسه دربخش انرژی هند نیز بدنبال ابتکار عمل مشترک درقبال ائتلاف بین المللی خورشیدی رشد یافته است.

هردو نارندرا مودی نخست وزیرهند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای احیای سلسله گفتگوی سطح عالی اقتصادی ومالی بخاطر رفع مسایل تجارتی وسرمایه گذاری و ترفیع تجارت دوجانبه ای موافقت کرده اند. درسطح جامعه مدنی، هند برای دور دومی “نامستی (سلام) فرانسه” را درسال ۲۲-۲۰۲۱ برنامه ریزی می کند. نخست وزیر هند برلزوم افزودن مبادله دانشجویان میان دوکشور شد واز رشد تعداد دانشجویان فرانسوی درهند حسن استقبال نمود. دراین پرتو هردو هند وفرانسه دارای یک قرارداد مهاجرت و پویایی می باشند که دانشجویان هندی را برای اقامت وکار در فرانسه برای چند سال بعد از تکمیل تحصیلات شان مجاز می سازد.

درزمینه پژوهش فضایی، فرانسه پرسونلهای پشتیبانی پزشکی را برای فضا نوردان هندی جهت ماموریت فضایی تاسال 2022 آموزش خواهد داد. نخست وزیر مودی نیز در پاریس ازجامعه هندیان مقیم خطاب نمود و نیز دو مورد یادبود از قربانیان هندی در سقوط هواپیمایی در فرانسه اهدا نمود.

درقبال مسایل منطقه ای، هردو طرف به تطابق کامل از برجام درقبال برنامه هسته ای ایران تاکید ورزیدند و مجدداً تاکید نمودند که مسایل مربوطه باید از طریق گفتگوها تسویه شوند. درحالیکه هند عضویتی ندارد، اما رئیس جمهور مکرون هند را بعنوان “شریک بیارتیز” جهت شرکت درجلسه سران گروه ۷ در آخر هفته دعوت نمود.

نخست وزیر مودی برمسایلی مربوط به محیط زیست، تغیر اقلیم و انتقالهای دیجیتالی سخن خواهد راند. جلسه گروه ۷ نیز امکاناتی را به نخست وزیر هند برای انجام دادن مذاکرات دوجانبه ای با سایر رهبران گروه ۷ فراهم خواهد آورد. مودی نیز بازدید فوق موفقیت آمیز را از فرانسه انجام داده که هند باوی با سلسله روابط جامع، دینامیک و چند وجهی برخوردار است.