پاکستان مجدداً شرمسار شده است

نویسنده: کاوشیک روی

مترجم: دکتراحمدعلی

پاکستان برسرِ مسئله کشمیر دچارخجالت شده است. اسلام آباد برای جلب نمودن توجه بین المللی به تصمیم گیری هند برای لغو سازی موقعیت ویژه‌ای ایالت جامو وکشمیر کوشیده است. دهلی نو واضح ساخته که تصمیمش یک امر داخلی هند بوده. هند در ارایه نمودن نقطه نظر خود موفق شده است. تصمیم هند دراغلب پایتخت‌های جهانی پذیرفته شده است. 

پاکستان هنوز راضی نیست آن کشور اکنون حتی درمیانِ همپیمانانِ صمیمی‌اش نیز منزوی شده است. نخست وزیر پاکستان و رئیس ارتش آن کشور درهفته گذشته وزیرانِ امورخارجه عربستان سعودی وامارات متحده عربی را دعوت نموده بودند. دریک احساسِ دیپلماتیکی کلاسیک همۀ دو وزیر امورخارجه پاکستانی کاری را که انجام داده آن بود که آنها نقطه نظر پاکستانی‌ها را شنیدند. 

سپس وزیرامورخارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفت که ما توقع داریم که هردو کشور ما را نومید نخواهند ساخت. وزیران هردو کشور نقطه نظر مارا گوش کرده اند. شاید هیچ بیانیه اشتباهی ازآن امکان پذیر نبود. هیچ کس توقع بیشتری ازآن نداشته اما حتی تحلیل وتجزیه گران پاکستانی احساس نموده که این فقط یک ادعای مصنوعی پاکستانی بوده که در جلب توجه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملۀ دیپلماتیکی‌اش موفق شده است. بهرحال این دوکشور مهم عربی تحت تاثیر قرار نگرفته واین نشان می دهد که چانه زنی اسلام آباد موفق نشد. این جلسه یک احساس خشم ونارضایتی را در رسانه‌های گروهی پاکستانی بوجود آورده. 

پاکستان بنوبۀ خود برای این اقدام غیرعاقلانه‌اش مقصراست. کشورهای ثروتمند عربی بارها به کمک آن کشور شتابده اند. اسلام آباد درسال گذشته یک کمک تقریباً شش میلیارد دلاری را ازهردو ریاض و ابوظبی دریافت نموده بود. سعودیها پاکستانی‌های ساکن این قلمروِ سلطنتی را بعنوان مسکین یعنی ضرورتمند قلمداد می نمایند. این حقیقت امر را نمی توان نادیده گرفت درحالیکه مهاجرین هندی که تعداد قابل ملاحظه‌ای نیروکار را دراغلب کشورهای خلیج تشکیل می دهند برای مهارتها، تعلیم وتربیت، درون بینی و دانش فنی شان شهرت دارند. آنها برای ایفا نمودن یک نقش مهمی در زمینه‌های اقتصادی کشورهایی که درآن سکونت دارند معروف می باشند. 

درسال ۲۰۱۶ شاه سلمان عربستان سعودی عالیترین جایزه غیرنظامی شاه عبدالعزیزشاه این قلمرو سلطنتی را به نخست وزیر هند نارندرا مودی تقدیم نموده. شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان تصمیم گرفته است سرمایه گذاری یکصد میلیارد دلاری را تا سال ۲۰۲۱ میلادی درهند نماید. او در اوایل سال جاری برای سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد  دلار در پاکستان قول داده بود. این بطور وضوح نشان می دهد که کشورهای عربی مایل به توسعه روابط می باشند که بنفع مردم می باشند و مذهب عاملی درآن نمی باشد. روابط تجاری مابین پاکستان عربستان سعودی درسال ۲۰۱۷-۱۸ فقط ۷.۵ میلیارد دلار بوده درحالیکه تجارت هند و عربستان سعودی درهمان سال ۲۷.۵ میلیارد دلار بود. امارات متحده عربی حتی توجه کمتر به پاکستان نموده است. سفیر امارات متحده عربی درهند احمد البنا از اقدامات هند بعنوان یک امر اداری داخلی واقدامی درجهت صلح وثبات بیشتری دفاع نموده. درظرف چندین هفته بعد ازآن امارات متحده عربی نخست وزیرهند نارندرامودی را با عالیترین جایزه غیرنظامی جایزه زاید مفتخر ساخته. پاکستان ازآن آنچنان ناراحت شده که رئیس مجلس سنای آن کشور صادق سنجرانی بازدیدش از امارات متحده عربی را لغو ساخته. 

درحالیکه تحلیل وتجزیه گران پاکستانی اقدامات کشورهای عربی سرشار از نفت را برسرِ پشتیبانی شان ازهند بباد انتقاد گرفته، مردم پاکستان درخیابانهای آن کشور از رهبران و ارتش شان می پرسند که چرا آن کشور دربارۀ اعزام اجباری مسلمانان اویغور به اردوگاه‌های تعلیم مجدد درچین را زیر سوال قرار نمی دهند اما آنها بخوبی می دانند که رهروِ اقتصادی چین وپاکستان یک خط حیاتی برای آن کشور می باشد. پاکستان حتی دربارۀ هلاکت ونابودی در یمن نیز چیزی نمی گوید. حرص پاکستان برای کمک نظامی وغیرنظامی آنها را برآن داشته تا از چندین دهه منافع دیگران را تامین نمایند.