هند روابط را با جزایر کرایباتی و پاسفیک تجدید می‌نماید

نویسنده: کوشیک روی

مترجم: محمود عالم ملک

مناسبات تاریخی و صمیمانۀ هند با کشورهای کرایباتی یک تحرّک آنّی تازه را با جلسۀ نخست وزیر نارندرا مودی همراه با ۱۴ رهبر گروۀ کشورهای جامعه کرایباتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مشاهده کرد. آقای الن چاستی‌نت، نخست وزیر سنت لوسیا و رئیس کنونی جامعۀ کرایباتی ریاست جلسۀ مشترک را بعهده داشتند. رؤسای دول آنتیگوا و باربودا، باربادوس، دومینیکا، جامائیکا ، سنت کیتس و نوویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینها، ترینیداد و توباگو، معاون رئیس جمهور سورینام، و وزیران خارجه باهاماس، بلیز، گرنادا، هائیتی و گویان در این جلسه حضور داشتند.

این اولین جلسۀ نخست وزیر مودی با رهبران جامعۀ کرایباتی در قالب منطقه‌ای بود و مناسبات روبه‌عمیق و تشدید یک نواخت را مابین هند و کشورهای شریک کرایباتی مشخّص ساخت. هند بطور محکم متعهد به‌تحکیم مشغولیت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی با جامعۀ کرایباتی گردید. حضور بیش از یک میلیون نفر از هندیانِ غیرساکن یک ربط مرتعش و متحمل دوستی با کرایباتی می‌باشد.

بحث و بررسی‌ها راجع به‌تحکیم جریانات مذاکرات رسمی و سیاسی، تشویق همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت فزاینده و تقویت بزرگتری به‌مناسبات مردم به‌مردم صورت گرفت. نخست وزیر هند روی شرکت با کشورهای جامعۀ کرایباتی در تشدید استعداد، کمک عمرانی و همکاری در مدیریت فاجعه و جهندگی تاکید وارد آورد. هند به‌باهاماس مابعد طوفان دوریان کمکِ مالی فوری یک میلیون دلار آمریکایی داد.

هند یک عطیۀ ۱۴ میلیون دلار آمریکایی برای پروژه‌های عمرانی جامعه در جامعۀ کرایباتی و یک خط اعتبار ۱۵۰ میلیون دیگری برای پروژه‌های خورشیدی، انرژی قابل تجدید و تغییر آب و هوا اعلام کرد. وی همچنین برای تاسیس یک مرکز منطقه‌ای برای تفوّق در فنّاوری اطّلاعات در جورج تاون، گویانا و مرکز تربیت حرفۀ منطقۀ بلیز به‌وسیلۀ ترویج مراکز موجوده با کمکِ هند در این کشورها اعلام کرد. رهبران جامعۀ کرایباتی از ابتکارات پیشنهادی نخست وزیر مودی به‌تحکیم مشغولیت و همکاری مابین دو طرف حسن استقبال نمودند و برای کمکِ کامل از طرف دول مربوطه‌شان اطمینان مجدّد دادند.

جلسۀ رهبران کشورهای عمرانی جزایر هند و پاسفیک نیز در حاشیۀ ۷۴مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت. رؤسای هیئت فیجی، جمهوری کرایباتی، جمهوری جزایر مارشال، ایالات فدرال میکرونزی، جمهوری نائورو، جمهوری پالائو، ایالت مستقل پاپوا گینه نو، ایالت مستقل ساموآ، جزایر سلیمان، پادشاهی تونگا، تووالو و جمهوری وناتو در این جلسه حضور داشتند.

روابط هند با ملل جزیرۀ پاسفیک با تامین سیاست اقدام به‌شرق عمیق‌تر گردیده و منجر به‌تاسیس فورم “عملی بر” برای همکاری جزیرۀ هند و پاسفیک گردیده است. اولین و دومین قسمت‌های فورم برای همکاری جزیرۀ هند و پاسفیک در فیجی در سال ۲۰۱۵ و جی‌پور در سال ۲۰۱۶ تشکیل شد. در دوران کنفرانس‌های سران فورم برای همکاری جزیرۀ هند و پاسفیک نخست وزیر آرزوی هند را برای نزدیکتر شدن به‌ملل جزیرۀ پاسفیک و آمادگی آن برای کار و کوشش دقیق جهت پیشبرد دستور کار عمرانی‌شان ابراز داشت.

رهبران راجع به‌یک عدۀ مسایل گسترده‌ای ازجمله تجربیات عمرانی برای حصول اهداف عمرانی قابل دوام، همکاری روبه‌افزایش در انرژی قابل تجدید، شمولیت در ائتلاف تازه براه انداخته شده برای زیربنای جهندگی فاجعه‌ای، تشدید استعداد، اجرای پروژه‌ها زیر صندوق شراکت عمرانی هند و سازمان ملل و یک نقشۀ مقدّماتی برای همکاری کشورهای عمرانی جزایر هند و پاسفیک بحث و بررسی نمودند.

نخست وزیر مودی تاکید وارد آورد که هند و کشورهای عمرانی جزایر هند و پاسفیک دارای ارزش‌های مشترک و یک آتیه مشترک می‌باشند. وی نیاز را برای سیاست‌های عمرانی مشخّص ساخت که باید برای کاهش نابرابری و سهم به‌مقتدرسازی و بهبودی کیفیت زندگانی مردم مشمول و قابل دوام باشد. وی گفت که هند بطور مساوی متعهد به‌دست و پنجه نرم کردن با تاثیر تغییر آب و هوا می‌باشد و از مساعی کشورهای عمرانی جزایر هند و پاسفیک جهت حصول اهداف عمرانی‌شان از راه کمکِ فنّی و عمرانی لازمی حمایت می‌کند.

مودی روی حقیقت تغییر آب و هوا تاکید وارد آورد و خواستار افزایش سهم انرژی قابل تجدید در آمیزش انرژی کامل جهت کاهش تاثیرات نامساعد تغییر آب و هوا گردید. وی رضایتِ خود را ابراز داشت که چند کشور از منطقه در ائتلاف خورشیدی بین‌المللی شامل شده‌اند و از دیگران برای شامل شدن در این ابتکار دعوت نمود. نخست وزیر همچنین از رهبران کشورهای عمرانی جزایر هند و پاسفیک به‌منظور شامل شدن در ائتلاف برای زیربنای جهندگی فاجعه دعوت نمود.

هند اختصاص عطیۀ ۱۲ میلیون دلار آمریکایی یعنی یک میلیون دلار آمریکایی به‌هرکشور عمرانی جزایر هند و پاسفیک در جهت اجرای پروژۀ عمرانی تاثیر عالی در زمینۀ گزینش‌شان را اعلام کرد.