هند متعهد به یک محیط تمیزاست

نویسنده : شانکر کومار

مترجم: محمود عالم ملک

در یک تجلیل ازخوی مهاتما گاندی برای نگهداری پاکیزگی هند که از ۱۵۰مین سالروز تولد پدرملت درتاریخ دوم ماه اکتبر که با براه اندازی چندین اقدامهای پاکیزگی یادآوری کرده وبرای ترک تمودن پلاستیک تک مصرفی بخاطر بهداشت و محیط زیست تعهد نمود. اگرچه هیچ قدغن گسترده ای توسط دولت بر استعمال پلاستیک تحمیل نشده است. این موقع توسط نخست وزیرناراندرا مودی جهت تکرارتعهد دولت بطور ریشه کنی پلاستیک تک مصرفی از کشور تا سال ۲۰۲۲ مورد استفاده قرار گرفت. 

برطبق تخمین ها که هرسال ۶۲ میلیون تن اشغال را بوجود می‌آورد بواسطه اقدامات جدی پاکیزگی تحت ماموریت هند تمیزوتاکید برای بوجود آوری سستم منظم برای مدیریت ضایعات کشورشاهد یک کاهش دراشغال ضایعات ازجمله فراورهای پلاستیک بی مصرف بوده است. 

هنوز نیاز سلسله اقدامات نیرومند علیه استعمال پلاستیک بخصوص پلاستیک تک مصرفی کیف پلاستیک، بطری‌ها و فنجان ها وجود دارد چون زهرابه، زهر و اجزای  آلوده کننده موجود در این فراوردهای پلاستیکی وارد جسم های انسانی می‌شود و باعث بیماریهای سنگین از جمله سرطان می گردد. 

محیط زیست نیز تحت تاثیرآلودگی تولید شده پلاستیک قرار می گیرد پلاستیک تک مصرفی، تغییر آب و هوا را بوجود می آورد. این به اخراج گاژ گلخانه در هرمرحله دوره زندگی‌اش از مدیریت به پاکسازی آن کمک می کند. برطبق یک گزارش پلاستیک برای بالای ۱۳٪ردپای کاربن کامل برروی زمین تاسال۲۰۵۰ مسول خواهد بود. درواقع اخراج گاژگلخانه ازطرززندگی پلاستیک مضربه استعداد جامعه بین‌المللی جهت نگهداری درجه حرارت جهانی پایین تر ۱.۵ درجه سلسیوس می باشد. 

گذشته ازفراوردهای پلاستیک غیر مصرفی مانند کیسه‌ها، بطری‌ها، کیسه های کوچکی، جسم های آب را مانند رودخانه‌ها ودریاها مسدود می‌سازد و منجربه به عدم توازن درسیستم جوی رودخانه ودریا میگردد. تنها راه حل این خطر اتخاذ اقدامات احتیاطی علیه بکارگیری پلاستیک می باشد و این آنچه است که هند هنگام برگزاری ۱۵۰مین سالروز تولد مهاتما گاندی این امر را مورد تاکید قرار می‌دهد. 

هند نه تنها درانگیزه خود برای نجات دادن کشورازاستعمال پلاستیک در سه سال آینده غیرمنحرف کننده است این همچنین متعهد به تناسب پاکیزگی با رویای گاندی است. ۹۹٪دهکده کشورخود را پاک از اخراج مدفوع باز اعلام کرده اند. درظرف ۶۰ ماه گذشته۱۱۰ میلیون توالت درسراسرهند بنا شده است. برای این نخست وزیر ناریندرا مودی سزاوارتحسین می‌باشد چون وی پاکیزگی را یکی از ماموریت های مهم دولت متبوعش ازهنگام آغاز آن درسال ۲۰۱۴ ساخته است. توالت ها نمایانگرتعهد هند برای پاک سازی از کثافت است که دارای ربط  مستقیم با بهداشت مردم می باشد. 

برطبق گذارش بیش از یک صدهزار کودک هر سال در هند در نتیحه بهسازی و مسایل بهداشت به مرگ می رسند. لینسیت قدیم ترین ژورنال پژشکی جهان از سوع تغذیه و عفونت های باکتری آلوده ناشی از آب  آلوده با مدفوع انسانی و یا جانوران و بهداشت شخصی ناسازگار بعنوان علل مهم برای مرگهای مربوط به اسهال در هند نقل قول کرد. 

فقدان بهسازی در پرورش پشه و انگیزه دادن به بیماریهای مربوط به گذش پشه مانند مالیریا و بخاردینگو دارای ربط مستقیم می باشد. نخست وزیر هند چند بار روی تغییر طرزرفتار درجهت پاکیزگی برای پاک سازی کشور از بار بیماری و مرگ تاکید وارد آورد. 

جایزه نگهداری جهانی توسط موسسه بیل وملیندا گیت اخیرا” در تصدیق راهبری پیشگامی آقای مودی دراحترام گذاری ازمسیون هند تمیزموسوم به سواچ بارت یک ابتکاربرجسته هند درجهت مراقبت بهداشت باو اعطا گردیده.

این مسیون که قول دهنده بهبودی بهداشت محافظت  و وقار میلیون ها نفر از هندیان می باشند بدون سود اقتصادی غیرمترقبه نمی‌باشد. بقرار یک گزارش اونیسیف این برنامه برجسته هند بیش از 75 صد هزاراستخدام را ایجاد نمود و تاثیر مثبتی 20 صد هزار روییه ای براقتصاد هند گذاشته. درین ضمن می توان گفت که پاکیزگی نه فقط صفت خداوندی است بلکه موجب رشد و ایجاد شغل و کار می‌گردد. هیچ تجلیلی ازمهاتما گاندی بدون تحت فشار گذارش محیط تمیز و پاکیزه بخاطر رشد جامعه موفق و صحت مند بسیار شایسه نخواهد بود.