کنفرانس سران اقتصادی هند نشانگر راه به جلو است

نویسنده : جی سری نواسن 

مترجم: محمود عالم ملک

تصفیه‌های سیاسی هند ملهم با یک بصیرت اقتصاد احیاکننده فراگیری و قابل دوام این امر را تامین خواهد کرد که سنگ میل یک اقتصاد ۱۰ ترلیون دلار از یک طریق نیرومند بسطح جهانی صورت خواهد گرفت. این نتیجه دامنه‌دار رئیس فورم اقتصاد جهانی برگ براندی بود که با نظرات در کنفرانس سران اقتصاد جهانی شریک و سهیم گردید که بطور مشترک توسط کنفدراسیون صنعت هند در دهلی نو سازمان داده شد. آنچه که بخصوص قابل ملاحظه است این می‌باشد که اغلب شرکت کنندگان ازجمله رهبران داخلی و فرامرزی و مجریان بازرگانی در مشاهده متحمل یک انعکاس را یافتند. اتفاق‌آرایی وجود دارد که هند می‌تواند خود را بعنوان یک مدل نقش و الهام برای سایرجهان برای ظهور به‌یک رهبرجهانی ازطریق فراهمی مدل‌های قابل تکرار و صعودپذیر برای تصفیه‌های چالش‌های مهم جهانی تعیین کند. 

مدیرکل فورم اقتصادی جهانی ساریتا نایر بطورمناسب ملاحظه نمود آخرین دسته اصلاحات ازقبل ادغام‌های بانکی وچالش‌های مالیات شرکت سهامی به جاذبیت هند بعنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری افزوده است. کاهش مالیات شرکت سهامی برای اقتصاد یک انگیزه مورد لزومی زیاد بود. این اکنون هند را با همتایان آسیای جنوب شرق برای اقتصاد منسلک می‌سازد که نظر به بازارهای داخلی وسیع‌اش آن را بیک وضع قطب و سودمندی رقابت‌آمیز جلومی‌برد. 

نخست وزیر بنگلادش شیخ حسینه برای کار و کوشش باهمی جهت شکست دادن به چالش‌های عمومی از قبل فقرزدای دچار آسیای جنوب با اعمال نفوذ نیروی طبیعی منطقه تعددگرای علیرغم تنوع نژادی و سهامی یک گام ویژه را بعمل آورد. وی گفت پتنسیال بزرگ برای تجارت هند در بخش‌های مختلف در بنگلادش وجود دارد. خانم حسینه بخصوص گفت داکا جویای فهمیدن تجارت و سرمایه گذاری باهم گردید جایکه بخش‌های هندی می‌توانند صنایع را در بنگلادش تاسیس نمایند و فراوردهای را به ایالات شمال شرق هند و به کشورهای آسیای جنوب شرق صادر کنند و از اتصال بهبود یافته مابین ما استفاده برند. تحلیل و تحزیه کنندگان اظهار نظر می کنند این یک راه حل معقول برای از بین بردن بن بست در قرارداد تجارت منطقه جهت متحکم سازی همکاری مربوط به مسایل اقتصادی از طریق به گروگان گرفتن مسایل سیاسی به سرنوشت محکوم به ذوال مانده.

دکتر ایس جایشانکر وزیرامورخارجه هند گفت که سراسرهمسایگی منهای یک و اقتصاد واقعاً یک داستان خوب منصفانه همکاری منطقه‌ای بوده است. هنگامیکه برای ترویج خسته ناپذیرهند برای تقویت مجدد نیرو با کشورهای همجوارش تاکید وارد آمده.

وزیربازرگانی امریکا ویلبر روس این امیدی را بوجود آورد که هیچ علتی وجود نمی‌دارد چرا داد و ستد مابین هند و امریکا نتوانست خیلی بیش نظربه فقدان هرگونه ملت ساختاری نکته‌ای که توسط وزیر بازرگانی هند پیوش گویل مشخص ساخته شده بامضا برسد. این یک تحرک آنی را برای یک راه حل زودی مناسبات دوجانبه چسپنده از جمله تحفظ‌گرای فراوردهای داخلی در هردو بازار فراهم می‌کند. هنگامیکه وزیر خارجه روس خاطرنشان ساخت که هند بناچار باید نفع خرده فروشان کوچک خود را با تهیه نمودن دسترسی توده مردم به فراوردهای ارزانتر از راه بازرگانی الیکترونیکی متوازن سازد. گویل ادعا نمود که رهبران بازرگانی الکترونیک نتوانستند بعنوان سکوهای قیمت‌گذاری لازم واستعمال قدرت سرمایه بزرک جهت نابودسازی امنیت وسیله معاش تاجران کوچک داخلی هند فعالیت را انجام بدهند. 

سر مجریه کمیسیون برنامه‌ریزی نیتی آیوگ امیتاب کانت کاهش نرخ مالیات شرکت سهام عدم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و اقدامات مبدل‌سازی پول سرمایه را مشخص ساخت و همچنین نشان داد که اصلاحات بیشتری در شرف افزایش بیشتری رشد اقتصادی در کشور قراردارد. وی بخصوص تذکر داد اقتصاد هند بمیزان تقریباً ۷.۵ در5  سال گذشته رشد نموده است.

کنفرانس اقتصادی متمرکز هند دو روزه از گام‌های بزرگ ستایش نمود که هند ازلحاظ عمران هنگام تامین رشد قابل دوام برای شهروندانش بعمل آورده بود. کنفرانس سران همچنین جستجوی مداوم هند را به دنبال اصلاحات ساختاری همگانی برای ایجاد رشد انحصاری نشان داد.