رافال شامل نیروی هوای هند گردید

نویسنده: اوتام کومار بیسواس

مترجم: محمودعالم ملک

وزیردفاع هند آقای راجنات سینگ بطور رسمی اولین از ۳۶ جت‌ جنگنده رافال قادر به هسته‌ای را در پایگاه هوایی مریگناک در فرانسه شامل کرد. با این نیروی هوای هند برای بدست آوری مطلوب ترین تفوق جنگی و برتری تکنولوژیکی بر مخالفین آن آماده است. همۀ ملل نظامی پیشرفته برای حصول ارجحیت بر سراسرطیف تنازع آیا این دامنه‌های جنگی مرسومی، استراتژیکی و یا غیرمرسومی باشد کوشش نموده اند. 

درآن هنگامیکه هند بطور مداوم دچار تهدیدهای هسته‌ای از رهبری کشور همجوار نزدیک حتی در مجمع عمومی سازمان ملل می باشد ورود رافال حتماً به استعداد‌های دفاعی کشور انگیزه خواهد داد. این باید تذکر داده شود که برنامه‌های حصول سلاح‌های فزاینده مخالفین نیرومند و ظهور تکنولوژی‌های نظامی تازه در سراسر جهان کارشناس نظامی هند را برای طرح ریزی و ترفیع زرادخانه نظامی کشور لازم قرار داده است. این دراین پس منظر فوریت بدست آوری جتِ جنگنده کثیرالنقشی قادر به هسته‌ای بود که ضرورت آن محسوس گردید. 

دریک جریان انتخابی خسته کننده، نیروی هوای هند شش نسلِ چهارم خارجی به اضافه هواپیمای جنگنده را مورد آزمایش قرار داد. در دوران روند نیروی هوای هند ۶۰۰ پارامتر را با ۵۹۰ نشان گذر در فهرست آورده بود. رافال یک هواپیمای جنگنده کثیرالنقشی متوسط که به تفوق هوای هند انگیزه خواهد داد درحال حاضر تحت نگهداری جت‌های جنگنده مانند سخویی اس یو-۳۰ ام کِ آیی و میگ ۲۹ ساخته شده روسیه با میراج-۲۰۰۰ فرانسه و تِجازِ هال ساخته شده داخلی قرار دارد. 

رافال یک هواپیمایی با مهارت کامل که می تواند همه ماموریت‌های هوانوردی جنگی را برای حصول تفوق هوایی ودفاع هوایی، کمک هوای نزدیک، حملات دقیق، مراقبت و بازدارندگی هسته‌ای انجام بدهد. متخصصین ابراز احساس می کنند که رافال یک تغییر دهنده عمل کار برای نیروی هوای هند خواهد بود. چون این دارای استعداد است که هیچ دشمن نمی تواند در عملیات هوای آن دخالت نماید. باوجود درکِ تهدید ازکشور همجوار هند درصلح عقیده دارد و برای این هدف سیاست بازدارندگی باید نگهداشته شود. سخنرانی وزیر دفاع راجنات سینگ در مراسم شمولیت انعکاس این موقعیت می باشد. وی گفت رافال نمایانگر یک افزایش بس بزرگ به استعداد جنگنده نیروی هوای هند می باشد اما این افزایش برای مقاصد حمله بلکه بعنوان یک بازدارنده نمی باشد. در واقع نیروی نظامی به هدف اجتناب از جنگ و نه جاودانی ساختن آن می باشد. استعداد نظامی برای باز داشتن نیروی مخالف از هرگونه حادثه ناگوار ساخته شد. 

درهرگونه تنازع آینده نیروی هوایی حتماً یک نقش برجسته را ایفا خواهد کرد. تاثیر، دسترسی طولانی، تدارک سلاح‌های دقیق، در سلسله‌های مخالف، استعداد باز دارندگی معتبر نیروی هوایی را می دهد. 

مهمتر از آن هدف سیاسی معینه هرکشور می توان از استفاده حداکثر نیروی هوایی بدست آورد. حملات هوایی در اردوگاه اعطای تربیت تروریستی بالاکت در ماه فوریه گذشته یک نمونه کلاسیکی نیروی هوایی می باشد که برای حصول یک هدف سیاسی بکار برده می شود.  این لازم است یک نیروی هوای هند بزرگ جهت حصول استعداد بازدارندگی معتبر برای هند ساخته شود. 

این همچنین لازم قرار دارد که دسته‌های جنگنده باز نشستگی دریک مدتِ خیلی کوتاه تعویض شود. جریان حصول وقت طلب و فشردن آن دشوار است. جریانات تولیداتی مبنی بر شمولیت اجزای مختلف و مواد خام پرارزشی می باشد که بطور مجموع بعمل نمی آید. در نتیجه آن لزومی دارد که وقت تضمین گیری بسطح سیاسی برای نگهداری از پتانسیل جنگی ضروری نیروی هوایی کاهش داده شود. 

تصمیم دولت برای خریداری مستقیمی ۳۶ هواپیمای جنگی نوع رافال درطول مدت ۳۶ ماه واقعاً قابل ستایش می باشد. این شمولیت هواپیمای جنگنده رافال صلاحیت عملیاتی نیروی هوایی را باندازه کافی افزایش داده است. علاوه براین هواپیمای جنگنده رافال به پتانسیل جنگ آوری نیروی هوای هند را نیز واقعاً تقویت خواهد داد و بازدارندگی نظامی روی همرفته را برای اجتناب ورزی از هرکدام درگیری آینده خواهد افزود.