روابط هند و هلند باوج اعتلای جدید رسیده

نویسنده: پروفسور امّو سلمی باوا

مترجم: دکتر احمد علی

هند و هلند سابقۀ دیرینه روابط تاریخی قرن هفدهم را داشته‌اند. در سال ۱۹۴۷ پس از استقلال هند، روابط رسمی مابین دو کشور برقرار شده. روابط اقتصادی بتدریج در دهۀ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رُشد و توسعه نموده امّا درحقیقت پس از لیبرال‌سازی اقتصادِ هند در دهۀ ۱۹۹۰ باوج خود رسید. تشدید فزایندۀ روابط دوجانبه به‌سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وجود داشته که از توسعۀ روابط سیاسی طرفین با دید و بازدیدهای سطح عالی هویداست. در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر هلند جون پیتر بالکننده از هند بازدید نموده. سه بازدید به‌سطح نخست وزیر در طول چهار سال گذشته مابین دو کشور بعمل آمده. در ماه مه ۲۰۱۸، نخست وزیر هلند مارک روته با بزرگترین هیئت نمایندگی بازرگانی به‌هند آمده که مظهر مبادلات اقتصادی رو به‌توسعه مابین دوکشور می‌باشد.

جفت شاهی هلند شاه ویلیم الکزاندر و ملکۀ ماکسیما بازدید پنج روزه‌ای از هند را انجام داده. این اوّلین بازید رسمی شاه ویلیم الکزاندر از هند بدنبال تخت‌نشینی‌اش در سال ۲۰۱۳ میلادی بوده. او که یک خلبان با تجربه می‌باشد خلبانی هواپیما به‌هند را شخصاً انجام داده و معاون خلبان در پروازهای متعدد شرکت هواپیمایی ک‌ال‌ام می‌باشد. هلند یک شاهنشاهی وابسته به‌قانون اساسی بوده و در گذشته ملکه بیاتریکس، مادر شاه کنونی در سال ۲۰۰۷ میلادی از هند دیدار نموده.

پریزیدنت رامنات کوویند ضمن استقبال از جفت شاهی به‌یک ضیافت رسمی تاکید نمود که مشارکت اقتصادی یک ستون کلیدی روابط هند و هلند می‌باشد. علاوه براین، این هم حقیقت است که بیشتر از یکصد شرکت هلندی در هند کاری را انجام می‌دهند. علاوه براین، لاهه حامی داوطلبی کرسی هند در شورای امنیت سازمان ملل در رژیم‌های کنترل صادراتی متعدد بوده است. پریزیدنت کوویند گفت که طرفین براساس روابط تاریخی مستحکم یک مشارکت را با نوع‌آوری، سرمایه‌گذاری و تکنولوژی بوجود آورده‌اند. او افزود که راه‌های حلّ مدرن، شهرهای مدرن، انرژی سبز، نوپایی‌ها و فراورده‌های جدید، ما را بهم نزدیک‌تر می‌آورند و هند برای اشتراک و فراگیری درس از هلند راجع به‌احیای رودها، هیجان زده می‌باشد. شاه ویلیم الکزاندر از سخنرانی اوّلین نخست وزیر هند، نهرو از هلند در دوران بازدیدش از آنکشور در سال ۱۹۵۷ نقل قول نموده گفت که همۀ ما در آستانۀ یکدیگر قرار داریم. او گفت که هلند خیلی خرسند است که هند برای دفاع از یک نظم جهانی وابسته به‌همکاری گسترده‌ای و قانون بین‌المللی با اتحادیۀ اروپایی پیوسته است. او همچنین از تعهدِ هند به‌اهداف عمران پایدارِ سازمان ملل تحسین و ستایش نموده.

هلند پنجمین بزرگترین سرمایه‌گذار و چهارمین بزرگترین شریک تجاری هند با اتحادیۀ اروپا می‌باشد. این بازدید جفتِ شاهی مصادف با ۲۵مین کنفرانس سران تکنولوژی بوده که توسط ادارۀ علوم و تکنولوژی و کنفدراسیون صنعتِ هند سازماندهی شده که یک کنفرانس و نمایشگاه بوده و هلند یک کشور شریک آن بوده. زمینه‌های تمرکز توجّۀ این کنفرانس سران، آب، کشاورزی، مواد غذایی و بهداشت بوده. این کنفرانس سران با پیشبرد شرکت‌داران جوانسال فرصت بزرگی را به‌۱۵ شرکت نوین هند و هلندی در حمایت از ایده‌های اختراعی‌شان نسبت به‌گروه‌های مختلف سهم‌داران شرکتی، دولتی و سهم‌داران دیگر و بنگاه‌های دانش فراهم نموده. شاه ویلیم الکزاندر با گشایش دادن این کنفرانس گفت، اختراع با ایجاد مشترک تعلق دارد. اختراع بهدف نزدیک همدیگر آوردن علم و دانش و مهارت جهانی برای کمک به‌حلّ مسایل اجتماعی بعمل می‌آید که بر همه‌مان سوء تاثیر می‌گذارند.

تعداد هندیان ساکن در خارج از کشور به‌سطح اجتماعی و فرهنگی در هلند تقریباً ۲۳۵۰۰۰ است و این بزرگترین تعداد بعد از بریتانیا در اروپا می‌باشد. این جفت شاهی در ۱۵ اکتبر با یک گروه برگزیدۀ ۵۰ فارغ‌التحصیل هندی که در هلند مطالعه نموده بودند در آرامگاه تاریخی صفدرجنگ تعامل نموده. هلند بعنوان مدخل به‌اروپا بطور روزافزون دانشجویان هندی بیشتری را بعلت تحصیلات بزبان انگلیسی استطاعت‌پذیر ازلحاظ هزینه جلب می‌نماید.

این جفت شاهی در مومبای با جامعۀ هلندی تشکیل جلسه داده و نمایشی که ارث مشترک ۴۰۰‌ساله را نیز تحت عنوان روابط هند و هلند در دورۀ ریمبراندت جشن می‌گیرد، گشایش داد. این بازدیدشان در ایالت کرالای هند به‌پایان رسیده در جایی که آنها از کاخ هلند واقع در ماتانچیری دیدار نمودند. این بازدید جفت شاهی روابط رو به‌توسعۀ هند و هلند را مزیداً تحکیم خواهد داد.