راجیا سبا ۲۵۰مین اجلاس را گرامی می‌دارد

نویسنده: شانکر کومار

مترجم: محمود عالم ملک

چون راجیا سبا یعنی مجلس سنای هند ۲۵۰مین اجلاس را گرامی می‌دارد، نقش مهمی‌اش در پیشرفت دموکراسی سیاسی هند نیازمند یادآوری دوره‌های مجلل و پروقار می‌باشد. این از زمانِ بوجودآیی خود در سال ۱۹۵۲ غیرقابل انکار به‌نفع ملّت رسیده است. با تصویب لایحۀ ازدواج و طلاق هندو در سال ۱۰۵۲ به‌لایحۀ نگهداری حقوق زنانِ مسلمان مربوط به‌ازدواج در سال ۲۰۱۹ تا لایحۀ سازمان مجدّد جامو و کشمیر در سال ۲۰۱۹ این یک نشان ماندگار را در تاریخچۀ سیاسی برازنده و مطبوع و طولانی هند باقی گذاشت است.

نایب رئیس جمهور آقای ام ونکیاه نایدو که همچنین رئیس مجلس سنای پارلمان است بدرستی ملاحظه نمود که مجلس سنا در حلّ و فصل نمودن چالش‌ها و تامین نیازمندی‌های ملّت زمان به‌زمان کمکِ زیادی کرده است. امّا نایب رئیس جمهور گفت که ما تا هنوز دارای راه طولانی هستیم که آن را بپیمایم تا کشورمان پتانسیل کاملش را ازطریق جبران اتلاف وقت و فرصت‌ها و نسبت به‌کارکردگی خود مجلس درک نماید.

از اولین اجلاس خود در تاریخ ۱۳ ماه مه سال ۱۹۵۲ تا ۲۴۹مین اجلاس در تاریخ 7 ماه اوت سال ۲۰۱۹ مجلس سنا یک تعداد ۵َََ۴۶۶ اجلاس را برگذار نمود. در دوران این مدّت این مجلس ۳۸۱۷ لایحه ازجمله ۱۶۰ لایحۀ ترمیم قانونی را تصویب نمود. در مدّت ۶۷ سال گذشتۀ وجود برجستۀ خود تقریباً ۲۲۸۲ نفر اعضای مجلس بوده‌اند که شامل ۲۰۸ زن و ۱۳۷ عضو نامزد شده گردیدند. این بطور مهم نشانگر یک مسافرتِ سودمند بوده است که مجلس مذکور از زمانِ دهۀ پنجاه بعهده گرفته است.

معهذا در سیستم پارلمانی دو مجلس مقننه کشور درحالیکه مجلس مردم بارها در هر پنجسال و یا قبل از آن ازطرف رئیس جمهور بنابه مشورت نخست وزیر منحل می‌گردد، مجلس سنا بطور مداوم برخوردار از مدّت دایمی می‌باشد.

نخست وزیر نارندرا مودی در خطابه‌اش به‌وکلای پارلمان در ۲۵۰مین اجلاس موجودۀ مجلس بدرستی گفت که مجلس سنا نماینگر تنوع هند و یک انعکاس ساختار فدرالی کشور می‌باشد. طوری که قانونِ اساسی کشور تصوّر نموده مجلس مذکور همچنین یک قسمت لاینفک دگرگونی اجتماعی و اقتصادی در کشور بوده است. این به‌کوشش‌های تجدید ملّت در بیش از ۶ دهۀ گذشته سهم داده است. آیا این قضیۀ فقر زدایی یا مقابله با بی‌سوادی، بیماری، بیکاری، تروریسم، مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا دستیابی راه حلّ تغییر آب و هوا و آلودگی محیط زیست روبه‌افزایش از نقش مهم مجلس سنا نمی‌توان کاهش داد.

در گذشتۀ اخیر لایحه‌های مهم از قبیل مالیات بر کاها و خدمات، طلاق ثلاثه، اختصاص تا ۱۰ درصد به‌طبقات ضعیف اقتصادی از طبقاتِ بالایی و الغای مادّۀ ۳۷۰ در مجس سنا به‌تصویب رسانده شده. در پرتو مادۀ ۳۷۰ بیانیۀ نخست وزیر در مجلس سنا سزاوار توجّه است. وی گفت مادّۀ ۳۷۰ که به‌ایالت جامو و کشمیر موقعیت ویژه‌ای بخشید توسط اولین رهبر مجلس ان گوپالاسوامی آیانگر در مجلس سنا معرّفی گردید. چند دهۀ بعد مادّۀ متنازع فیه در همین مجلس لغو گردید.

معهذا بازهم عظمت دیگری با مجلس سنا وابسته است. در سالهای متمادی این مجلس شهروندان کیفی را از شیون مختلف زندگی جلب نموده است. پدر قانونِ اساسی هند دکتر بیم راو امبدکر دوبار یک عضو راجیا سبا بود. این احساس همچنین توسط نخست وزیر مودی منعکس گردید هنگامی که وی گفت که مجلسِ سنا به‌کهنه‌کاران از زمینه‌های مختلف ازجمله هنر و فنّ، علوم و ورزش‌ها سود رسانده است. حضورشان نه تنها کیفیت و ارزش را برای مباحثات مربوط به‌مسایل مهم منافع عالی عمومی بوجود آورد بلکه همچنین حرارت و زندگی را در عملکرد روی همرفتۀ مجلس سنا برانگیخت.

نخست وزیر به‌نقل از نخست وزیر اسبق اتل بیهاری واجپئی به‌مناسبت ۲۰۰مین اجلاس مجلس سنا در سال ۲۰۰۳ گفت که هیچ کس نباید مجلس دوّم ما را بعنوان مجلس ثانوی رفتار کند. در واقع حضور افراد تربیت یافتۀ عالی ازجمله علوم‌دانان، پزشکان، هنرمندان، پروفسورهای دانشگاهی و دیگران در مجلس سنا نه تنها روحیۀ دمکراتیک کشور را غنی ساخته بلکه همچنین دستور کار اهمیت ملّی را افزایش دادند. بنابراین میراث مجلس سنا ما را بعنوان هندیان مفتخر می‌سازد.