تحرّک آنی جدید به‌روابط هند و لاتویا

نویسنده: آسوک مُکرجی

مترجم: دکتر احمد علی

بازدید رسمی وزیر امورخارجۀ لاتویا ادگارس رینکویکس از هند باعثِ تحرّک آنی اخیر در روابط دوجانبۀ هند با لاتویا می‌باشد. وزیر فنّاوری اطلاعات، قانون و دادگستری هند آقای راوی شانکار پراساد در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ از لاتویا دیدار نمود. نخست وزیر لاتویا اولین بازدید تاریخی‌اش از هند را در نوامبر ۲۰۱۷ انجام داد. نایب رئیس جمهور هند آقای ام ونکیاه نایدو در ماه اوت ۲۰۱۹ به‌لاتویا مسافرت نموده بود.

روابط هند با لاتویا سابقۀ ۱۰۰ سال را دارد. لاتویا در تاریخ ۲۲م سپتامبر ۱۹۲۱ یک عضو مستقل جامعۀ ملل شد. هند که بعنوان یک عضو بنیانگذار اصلی جامعۀ ملل از دهم ژانويه ۱۹۲۰ می‌باشد، از عضویت لاتویا در اولین سازمان چند ملّیتی جهانی حمایت نموده.

همکاری تعلیمی و فرهنگی زمینه‌ای بود که در آن هند و لاتویا روابط ابتدایی را در این لیگ تحکیم و توسعه نمودند. کمیتۀ ملّی لاتویا برای همکاری روشنفکری در سال ۱۹۲۳ در دانشگاه ریگا با کمک وزارت امورخارجۀ لاتویا تشکیل یافت. دکتر سروا پارلی رادها کریشنان که دومین رئیس جمهور هند شده، یک عضو کمیتۀ بین‌المللی این لیگ راجع به‌همکاری روشنفکری در دوران دهۀ ۱۹۳۰ بوده، نمایندگی هند را بعهده می‌داشت. این کمیته در تاسیس سازمان تعلیمی، فرهنگی و علمی سازمانِ ملل، یونسکو در سال ۱۹۴۶ در پاریس یک نقش مهمی را ایفا نموده.

وزارت امورخارجۀ لاتویا در تاریخ سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹ کتابی از پروفسور سادنا نیتانی جواهرلعل نهرو راجع به‌فولکلور در تاریخ بالتیک را در سفارت لاتویا در دهلی‌نو اجرا نمود. این کتاب مهم حاکی از داستان سرودهای محلی بالتیک و تاثیرِ آن بر جنبش‌های استقلال می‌باشد.

بیداری شدید پیروزی هند در استفاده از عدم خشونت برای کسب استقلالش تحت مهاتما گاندی در لاتویا طنین‌انداز شد. هند از ظهور مجدّد استقلال لاتویا در سال ۱۹۹۱ ازطریق جنبش استقلال عدم خشونت استقبال نموده. وزیر امورخارجۀ لاتویا رینکویکس بازدید رسمی‌اش را با نثار حلقه‌های گُلی بر آرامگاه مهاتما گاندی در راجگات آغاز نمود.

این تاریخ در حال حاصر اساسی را برای تاکید نوین بر تحکیم همکاری مابین هند و لاتویا فراهم می‌نماید. دانشگاه ریگا در حال حاصر میزبان تقریباً ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان هندی می‌باشد که در دوره‌های تحصیلی پزشکی و فنّی مشغول مطالعه می‌باشند. لاتویا این دانشگاه مرکزی را برای مطالعات هند و فرهنگ اینکشور را از سال ۲۰۱۳ افتتاح نموده. بخش مطالعات بالتیک دانشگاه جواهرلعل نهرو، و دانشگاه دیو سنسکریتی در هری‌دوار که مجلّۀ بین‌المللی فرهنگ و مطالعات هند و بالتیک را بچاپ می‌رساند، شرکای طبیعی برای توسعۀ همکاری آموزشی دوجانبه می‌باشند.

لاتویا در حال حاضر از میان ملل در اطراف بحر بالتیک می‌باشد که از کاربرد تکنولوژی دیجیتال برای مقتدرسازی شهروندان‌شان و تشدید عُمران اجتماعی و اقتصادی سرپرستی نموده است. هند با برنامۀ دیجیتال هند خود در این ترجیح شریک و سهیم می‌باشد. امکانات همکاری مابین لاتویا و هند در زمینۀ دیجیتال، ازجمله استفاده از مهارت برای شغل و کار بخصوص برای زنان در اقتصاد دیجیتال وجود دارد.

در ماه مارس ۲۰۱۵ نخست وزیر نارندرا مودی منافع دریایی هند در اقیانوس هند را شامل امنیت و رشد همگان در سیاست منطقه‌ای نموده. لاتویا با آئین و رسوم دریایی محکمش از جمله در مدیریت بندر ریگا یک شریک نیرومند برای استراتژی دریایی هند برای تضمین و توسعۀ اقیانوس هند باشد. این سرانجام برای ارتباط دریایی بیشتر مابین هند و لاتویا ازجمله ازطریق راهرو حمل و نقل بین‌المللی شمال و جنوب که اتحادیۀ اروپایی را با هند مرتبط می‌سازد، تحرّک آنی را فراهم خواهد نمود.

هند توقع است در ماه ژوئن ۲۰۲۰ بعنوان یک عضو غیردایمی شورای امنیت سازمان ملل برای دو سال از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ منتخب بشود، درحالیکه لاتویا داوطلبی‌اش را برای بودن یک عضو غیردایمی شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۷‌-۲۰۲۶ اعلام نموده است. هردو کشور تعهد مشترک را به‌چندجانبه گرایی موثر و عادلانه دارند. این فقط ازطریق اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل با فرانمایی بیشتر در روش کار این شورا و خاتمۀ امتیازات ویتوی پنج عضو دایمی این شورا امکان‌پذیر می‌باشد.

امکانات برای هند و لاتویا برای تامین این هدف ازطریق چندجانبه‌گرایی اصلاح شده براساس اصول همکاری بین‌المللی به‌پیروزی خواهد رسید. اولین فرصت برای انجام این کار در سازمان ملل بوجود خواهد آمد که در تاریخ ۲۱م سپتامبر ۲۰۲۰ هفتاد و پنجمین سالگرد خود را برگذار می‌نماید.