خطابۀ عالی جناب رامنات کوویند، ریاست جمهوری هند به‌ملت در آستانۀ ۷۱مین روز جمهوری این کشور

مترجم و گوینده: شمس شیروانی

! هموطنانِ عزیزم

هفت دهه قبل در ۲۶ ژانویه، قانونِ اساسی به‌مورد اجرا گذاشته شده بود. اما قبل از آن، تاریخِ مذکور یک اهمیتِ مخصوصی از خود اتخاذکرده بود. مردمِ ما با عزم نایل آمدنِ بر “پورنا سواراج” یعنی خودمختاریِ کامل “روزِ پورنا سواراج” را بر هر تاریخ ۲۶ ژانويه از سال ۱۹۳۰ الی ۱۹۴۷ جشن می‌گرفتند و به‌همین خاطر است که در سال ۱۹۵۰ ما سفرِ خود را بعنوان جمهوری در ۲۶ ژانويه بتصدیق اصول گنجانیده شده در قانونِ اساسی‌مان آغاز نمودیم و از آن ببعد ما هرسال روزِ جمهوریِ خود را در تاریخ ۲۶ ژانویه جشن می‌گیریم

حکومتِ مدرنِ ما مشتمل بر ۳ عضو مقنّنه، اجرائیه و قضائیه می‌باشد که بطور اجتناب ناپذیر با یکدیگر مرتبط و متصل هستند. باوجود آن، مردم در اصل تشکیل دهندۀ حکومت می‌باشند و “ما مردم”، انگیزۀ اساسی جمهورت می‌باشیم. با ما، مردمِ هند، قدرتِ حقیقی جهت اتخاذ تصمیمِ آیندۀ دستِ جمعی قراردارد

قانونِ اساسیِ ما حقوق را به‌ما بعنوان شهروندان یک ملتِ آزاد دموکراتیک واگذارکرده است، اما بطور همزمان بر ما مسئولیتِ گذشته که همیشه از اصولِ مرکزی دموکراسیِ ما یعنی عدالت، آزادی، برابری و اخوت رعایت کنیم و درصورتیکه ما زندگی و ارزش‌های پدرِ ملتِ خود را ذهن‌نشین کنیم، پیروی از آن ایده‌آل‌های قانون اساسی برای ما آسانتر خواهد گشت. با رعایت از آن ما یک بعد پرمعنی را به‌۱۵۰مین جشگیری‌های سالگرد تولد ماهاتما گاندی خواهیم افزود

! هموطنانِ عزیزم

دولت یکسری از کمپین‌های بهبودی را براه انداخته است، و مورد قابلِ توجۀ خاصِ آن، حقیقتی است که شهروندان آنها را بطور داوطلبانه به‌جنبش‌های مردمی مبدل ساخته‌اند. کمپینِ هند تمیز موفقیت شگفت‌آوری را در یک زمانِ کوتاهی بدست آورد و همان روحیه را می‌توان در تساعی دیگری مشاهده کرد. چه ترک سوختِ آشپزی یارانه‌ای یا تاکید بر پرداخت‌های دیجیتالی باشد، مردم عموم برنامه‌های دولتی را از آن خود دانسته آنها را بطور حقیقی موثر ساخته‌اند. موفقیت برنامۀ سوخت تمیز نخست وزیر موسوم به”پرادان مانتری اوجّوالا یوجنا” یک مورد افتخاری است چونکه هدف ۸۰ میلیون نفر ذی‌نفع بدست رسیده است. ازطریقِ آن، مردم نیازمند توانستند دسترسی به‌سوخت تمیز داشته باشند. همچنین برنامه‌های برق‌رسانی و تهیۀ آن به‌تمام خانوار توسط برنامۀ نخست وزیر بنام “سوبهاگیا پرادان مانتری ساهاج بیجلی هرگار یوجنا” نیز زندگیِ مردم را منوّر ساخته است. نیز تحتِ برنامۀ “پرادان مانتری کسان سمّان نیدی” یعنی طرح احترام کشاورِ نخستِ وزیر، بیش از ۴۰ میلیون خانوارِ کشاورزان مستحق به‌دریافت حداقل درآمد ماهانه شش‌هزار روپیه گشته‌اند. آن کشاورزان را که به‌ما برای بسربردنِ یک زندگی باوقاری غذا تهیه می‌کنند مقتدر ساخته است.

بخاطر مقابله موثر با چالش بحران روبه‌افزایش آب، وزارت نیروی آب تشکیل گرفته است. حفظ آب و مدیریتِ آب با ارجحیت والایی برخورداراند. من معتقدام که مانند کمپین هند تمیز یا “سواچ بهارت آبیان”، ماموریت جال جیوان یعنی آب حیاتی برای همه نیز یک شکل جنبش مردمی را اتخاذ خواهدکرد

همراه با رفاه برای مردم نیازمند، هر ابتکار سیاسی دولت توسط اصولِ “مقدم ملت” رهنمایی می‌شود. اجرای نظام مالیات بر کالاها و خدمات موسوم به‌جی‌اس‌تی، رویای “یک کشور، یک مالیات و یک بازار” را برآود ساخته است و آن از طریق برنامۀ “ای‌نام” مکمل می‌شود که روند ایجادِ یک بازار برای یک ملت را مستحکم می‌سازد و به‌نفع کشاورزان می‌انجامد. یک تلاش نامتناقض توسط دولت برای تضمین توسعۀ کلی هرقسمت کشور چه بسا جامو و کشمیر و لداخ باشد یا ایالت‌های در شمال شرق و یا جزایر در اقیانوسِ هند باشند، بعمل آمده است

امنیت قوی داخلی جهت توسعه کشور الزامی می‌باشد. بنابراین دولت تدارکات چند محکم را جهت تحکیم سیستم امنیت داخلی اتخاذ کرده است

دسترسی به‌سلامتی و تحصیلات اغلباً بنیاد حکومت داری خوب تلقی می‌شود. در هردو بخش متذکره، ما در ظرف هفت دهه راه طولانی را پیموه‌ایم. دولت توجۀ خود را بر بخش بهداشت با ابتکارات بلند همت مرکوز کرده است. دولت با آغاز از برنامۀ نخست وزیر برای بهداشت عمومی یا پرادان مانتری جان آروگیا یوجنا” و گستردن آن به‌”آیوشمان بهارت” یا هند با سلامت که بزرگترین برنامه مراقبتِ سلامتی سراسری با هزینه‌گذاری دولتی می‌باشد مراقبت و نگرانیِ خود برای بهبودِ مردم فقیر را نشان داده است. مرغوبیتِ مراقبت بهداشتی بهتر گشته است و نیز دسترسی آن. برنامۀ داروی عمومی، بودجۀ مراقبت بهداشتی مردم عموم را در کشور با فراهم نمودن داروهای معیاری ژنریک با قیمت‌های صرفه‌جویانه کاسته است

! هم‌میهنانم

بنیادهای یک سیستم تحصیلاتی محکم در زمان باستانی با تاسیس دانشگاه‌های عظیم مانند نالاندا و تاکشاشیلا بر زمین نهاده شده بودند. دانش در هند همیشه در مقابلِ قدرت، شهرت و ثروت‌های ارزشمندتر تلقی شده است. در سُنن ما موسسات تحصیلاتی بعنوان معبدهای فراگیری محترم شمرده می‌شوند هنگامیکه خاکِ ما بدنبال حکومت استعماری طولانی بعقب کشده شده بود، آن تحصیلاتی بود که بعنوان یک مسیر توانمندسازی ظهورکرد. درحالیکه توسعۀ موسسات تحصیلاتی ما فوری بعد از استقلال در یک محیط کمبود منابع آغاز شد، اما دست‌آوردهای ما در زمینۀ آموزش و پرورش از یک مسیرِ چشمگیر پیگیری کرده است. تساعی ما تضمین آن است که نباید هیچ کودک و یا نوجوان از حقّ فراگیری تحصیلات محروم شود و بطور هم زمان ما باید جهت رسیدن به‌استانداردهای جهانی تحصیلات ازطریق اصلاحات مداومِ سیستم‌های تحصیلاتی خود نیازمند جد و جهد می‌باشیم

هند از دست‌آوردهای سازمان پروهش فضایی هند موسوم به‌ایسرو مفتخر می‌باشد. آنها پیشرفت‌های بیشتری را در ماموریت کره ماه موسوم به‌گگن‌یان بدست می‌آورند و ملت مشتاقانه منتظر مشاهده نمودن اقدامات بیشتری در برنامۀ پرواز فضایی انسانی هندی می‌باشد

آن نیز سال المپیک توکیو می‌باشد. درحالیکه هند بطور مرسومی در رشته‌های متعدد ورزشی کارهای شایانی را انجام داده است، اما نسلِ جدید بازیکنان و ورزشکاران تاج‌های بیشتری را برای ملت در انواع و اقسام ورزشی در سال‌های اخیر بدست آوردند. در المپیک ۲۰۲۰ گروۀ ورزشکارانِ هندی از تشویق و آرزوهای موفقیت میلیون‌ها نفر هندی پشتیبانی خواهد شد

یک منبع افتخار دیگری برای کشورِ ما مردم هندی ما مقیم در کشورهای خارجی می‌باشد. طی بازدیدم از خارج ملاحظه کردم که هندیان نه فقط خوشحالی را برای کشورهای اتخاذی خود ببار آوردند بلکه آنها نیز وجه هند را جلوی جامعۀ جهانی ترفیع بخشیده‌اند. بسیاری از آنها در تساعی دامنه‌دار خود سهم‌های شایانی گذاشته‌اند

! هم‌میهنان عزیزم

من از نیروهای مسلح، شبه نظامی و نیروهای امنیت داخلی ستایش و قدردانی بیکران می‌کنم. قربانی آنها جهت حفظ تمامیت و اتحاد کشورمان یک حماسه بی‌همتای شجاعت و انضباط را ارایه می‌کند. کشاورزان، پزشکان و پرستاران و آموزگارانی که آموزش و ارزش را بهم می‌گذارند، دانشمندان و مهندسین، جوانانِ هوشیار و فعال، اعضای ساعی نیروی کار ما، و کارآفرینان، همه در ثروتِ اقتصادی ما سهم می‌گذارند. هنرمندان که فرهنگ ما را غنی می‌سازند، حرفه‌گرانِ بخشِ خدمات که ستایشِ جهانی را بدست آورده‌اند، هم‌میهنانِ ما که در زمینه‌های متعدد زیادی فعالیت‌ها سهم گذاشتند و بخصوص دختران انعطافی که به‌ارتفاعات جدید دستاوردها با مقابله از تمام شرایط نامساعد نایل آمدند، تمامِ آنها افتخار و مُباهاتی را برای ملتِ ما بدست آوردند

قبلاً در ماه جاری من فرصتی برای فعل و انفعالی با بعضی از پیش برنده‌ها داشتم که کارهای تمجیدی را در زمینه‌های متعددی انجام داده‌اند. آنها با انجام کارشان بطور بی‌صدا سهم‌های عظیمی را در زمینه‌های مختلف شامل علوم و اختراعات، ورزش، توانمندسازی افراد ناتوانا، کشاورزی و جنگل‌سازی، توانمندسازی زنان و کودکان، آموزش و پرورش، مراقبتِ بهداشتی، احیای سبک هنر قدیمی و فراهمی غذا و تغذیه به‌افراد نیازمند گذاشته‌اند. بطور مثال خانم عارفه جان هنر دستی “نمدا” را در جامو و کشمیر احیا نمود. خانم راتناوالی کوتاپالّی به‌مریضان مبتلا به‌بیماری تالاسیمی در تلنگانا خدمت می‌نماید، خانم دیویکا امّا ثروت جنگلی را ازطریق تلاش‌های شخصی خود در کرالا توسعه نموده، آقای جامخوجانگ میساو زندگی مردم بسیاری را ازطریق تلاش‌های توسعه‌ای جامعه‌ای در مانیپور بهبود بخشید، و آقای بابر علی تحصیلات را به‌کودکان نادار در بنگال غربی از زمانِ کودکی خود فراهم می‌نماید. این نوع مثال‌های بی‌شمار وجود دارند و من فقط اندکی از آنها را ذکر نمودم. آنها وانمود کرده‌اند که مردمِ عادّی می‌توانند سهم‌های فوق‌العادّه‌ای را بگذارند. سازمان‌های زیاد داوطلب وجود دارند که به‌پروژه‌های تعمیر ملت و یاری به‌ابتکارات دولت سهم می‌گذارند

! هموطنان گرامی‌ام

اینک ما در سومین دهۀ قرن بیست و یکم می‌باشیم. آن دهه طلوع هندِ نوین و یک نسل جدید هندیان خواهد بود. تعداد زیادی مردم متولد شده در این قرن در کارهای ملی شرکت می‌جویند. با گذشت زمان، ما تدریجاً ارتباط‌های زندگی با نهضتِ عظیم آزادی خود را از دست می‌دهیم، امّا هیچ علتِ نگرانی در قبال تداوم اعتقادات که از آن رهنمایی نمودند ندارد. با پیشرفت‌ها در تکنولوژی، اذهان جوان امروزه با اطلاعات بیشتری و اعتماد زیادی برخورداراند. نسلِ آینده بطور محکم به‌ارزش‌های اساسی ملتِ ما متعهد مانده است. برای جوانانِ ما، ملت همیشه افضل است و همراه آنها ما ظهور یک هندِ نوین را مشاهده می‌کنیم

ایده‌آل‌های ماهاتما گاندی هنوز هم در تلاش‌های تعمیر ملتِ ما پرربط مانده است. آن باید قسمت روزانۀ ما برای خویشتن نگری بر پیام درستی و عدم خشونت گاندی‌جی باشد که در زمانِ ما بیشتر ضروری گشته است

حین جنگیدن برای آرمانی، مردم، بخصوص جوانان نباید هدیۀ “آهنسای” گاندی یعنی عدم خشونت را فراموش کنند که او به‌بشریت اهدا نموده بود. طلسم گاندی‌جی برای تصمیم اینکه آیا یک اقدام بخصوص صحیح بوده یا غلط نیز باید به‌کارکردگی دموکراسی ما تعلق گیرد. هردو دولت و آپوزسیون نقش‌های مهمی را ایفا می‌کنند. هردو حین بکار گذاشتن نظریات سیاسی‌شان باید با هماهنگی بجلو روند تا تضمین شود که توسعۀ کشور و رفاع مردمش بطور مداوم ترویج و ترفیع می‌یابد

! هم‌میهنان محترم

نظر به‌اینکه روز جمهوری ما گرامی داشت قانونِ اساسیِ ما است، باید در آخر با نقلِ قول از الفاظ معمارِ کل آن بابا صاحب آمبدکار گفت که “اگر ما آرزومند حفظِ دموکراسی نه فقط به‌شکل آن بلکه نیز درحقیقت آن باشیم چه باید کرد؟ اولین چیزی در نظرِ من که باید برای دست‌یابی به‌اهداف اجتماعی و اقتصادی ما انجام داد باید پا برجایی مستحکم نسبت به‌روش‌های قانونِ اساسی است”. این الفاظ همیشه راهِ ما را منوّر ساخته است. این کلمات مداوماً ما را راهی برای گامی بجلو در راستای افتخار شکوه جدید نشان خواهد داد

! هموطنان عزیزم

نظریۀ جهان بعنوان یک خانواده بهم بافته، نهفته در پیام “واسودایوا کُتم باکم” روابطِ ما با سایر ملل را تحکیم می‌بخشد. ما ایده‌آل‌های دموکراتیک و ثمراتِ توسعۀ خود را با کل جهان به‌اشتراک گذاشته‌ایم

ما با یک سنّتِ دعوت نمودن رؤسای کشورهای خارجی جهت شرکت در جشنگیری‌های روزِ جمهوری خود برخورداریم. خوشحالم که امسال دوست موقرِ ما، آقای بولسونارو رئیس جمهور برزیل فردا در مراسم جشنِ روزِ جمهورِ ما شرکت خواهد جست

همانکه هند و هندیان بجلوگام برمی‌دارند، ما به‌مشغول نگه داشتنِ جامعۀ جهانی جهتِ تعمیر یک آیندۀ پرامن و خوشحال برای خودمان و کل بشریت متعهد می‌مانیم

من بارِ دیگر تبریکات روزِ جمهوری را به‌تمام شما ابلاغ می‌کنم و به‌آینده درخشانِ شما بهترین آروزها تقدیم می‌نمایم

جَی هند