هند در پی مسطح نمودن خط انحناء کووید-۱۹ می‌باشد

نویسنده: کاوسیک روی

مترجم: محمد ولی الله ولی

نخست وزیر هند نارندرا مودی در دومین خطابه‌اش در طول یک هتفه یک بار دیگر از شهروندان خواست که در جنگ علیه وبای همه‌گیر کووید-۱۹ ساکت و مراقب بمانند.

نخست وزیر از ۱.۳ میلیارد نفر از هندیان برای مشارکت فراگیر در جاناتا کرفیو یعنی مقررات منع عبور و مرور تحمیل شده از خود مردم بروز یکشنبه در تاریخ ۲۲م مارس سپاسگزاری نمود. آقای مودی نیز به‌پزشکان، پرستاران، ستاد شبه پزشکی، پلیس و نیروی شبه نظامی برای خدمات‌شان در این هنگام سرخت آزمایشی تبریک گفت.

نخست وزیر به‌نقل از سازمانِ بهداشت جهانی نموده و گفت که یک شخص عفونت زده از ویروس نوول کُرونا می‌تواند این ویروس را در مدّت یک هفته به‌صدها نفر برساند. بقرار سازمان بهداشت جهانی، آقای مودی گفت که ویروس کووید-۱۹ در طور ۶۷ روز به‌ده میلیون نفر گسترش یافت امّا این ویروس محض در مدّت یازده روز به‌بیست میلیون نفر رسیده. چه عجبی است که این وبای همه‌گیر سی میلیون نفر را در طول چهار روز تحتِ تاثیر گذاشت. این حقیقت وخامت این ویروس است.

کشورهای پیشرفته که دارای منابع و خدمات عالی مراقبت بهداشتی‌اند دُچار مصائب زیادی در جلوگیری از ویروس مهلک کُرونای می‌باشند.

آقای مودی اختصاص ۱۵۰ میلیون روپیه را برای مبارزه علیه ویروس کُرونا اعلام نمود. این پول مختص شده برای تاسیس مراکز آزمایشی، بسترهای مراقبت عالی، خریداری دستگاه تهویۀ هواکش و تجهیزات دیگر به‌خرج داده خواهد شد. او از حکومت‌های ایالتی خواستار شده که جلوگیری از کووید-۱۹ را موردِ ارجحیت عالی قرار بدهند، او گفت که در این هنگام مراقبت بهداشتی هندیان ارجحیت عالی دولتش می‌باشد.

نخست وزیر مودی این امر را تحت فشار گذاشت ک جلوگیری از توسعه و گسترش ویروس کُرونا تنها ازطریق مراقبت بهداشت، فاصلۀ اجتماعی و اقامت‌گزینی توی خانه‌ها امکان‌پذیر است.

نخست وزیر در تلاش محکم برای جلوگیری از شیوع این مرض مهلک، قفل‌زنی کامل ۲۱ روزه‌ای از نیمۀ شب ۲۴م مارس ۲۰۲۰ در سراسر این کشور را اعلام داشت. سراسر هند ازجمله شهرک‌ها، شهرها، بخش‌ها، روستاها و خیابان‌ها تا ۱۴م آوریل ۲۰۲۰ مسدود خواهند ماند.

همه هندیان در دوران این مدّت قفل‌زنی کامل حتماً باید در خانه‌ها بماندند و از فاصلۀ اجتماعی سرسختانه نگهداری بکنند. این برای سالمیت و محافظت همه هندیان اجتناب ناپذیر است. او از شهروندانِ هند تقاضا نمود که آنها برای محفوظ نگهداشتنِ خود، خانوادۀ خود و هرکس عزیزِ خود هدایات این قفل‌زنی کامل را دنبال نمایند.

خدماتِ ضروری در دوران قفل‌زنی کامل دستیاب خواهند بود. همه اقدامِ ضروری مانند خواربار، شیر و داروجات به‌دسترسی شهروندان خواهند بود. او از مردم خواست که بشکل ازدحام به‌مغازه‌ها نروند و از خریداری اجناس بحالت هیبت اجتناب بورزند.

نخست وزیر به‌مردم ترغیب نموده که به‌شایعاتی گوش ندهند و بهرحال از معالجه بخود اجتناب نمایند.

این قفل‌زنی ملّی ۲۱ روزه‌ای یک گام در جهت راست برای مسطح نمودن خط انحناء ویروس نوول کُرونا می‌باشد. همه هندیان بدین مناسبت برای جلوگیری از کووید-۱۹ کمربسته خواهند بود. این تصمیم نخست وزیر مودی توسط همه طبقاتِ مردم سزاوار استقبال قرارداده شده که متعهد به‌اقدام خستگی ناپذیر برای جلوگیری از توسعه و گسترش این ویروس مهلک می‌باشند.