مرکز کنترل کووید-۱۹ در وزارتِ امورخارجه هند تشکیل یافته است.

مرکز کنترل کووید-۱۹ در وزارتِ امورخارجه هند تشکیل یافته است. وزارت امورخارجه هند قبلاً یک خط کمک عملی را برای هماهنگی نسبت به‌کووید-۱۹ دایرنموده است که در ۲۴ ساعت در همه هفت روز کار می‌کند. نمره‌های تلفنی اُتاقِ کنترل و نشانی الکترونیکی آن از این قراراند:

1800118797 (مجانی)

+91-11-23012113,+91-11-23014104, و,91-11-+91

+91-11-23017905,

نمبرۀ فاکس:

+91-11-23018158 and email: covid19@mea.gov.in.

برای بدست‌آوری اطلاعات زیادی از وب‌سایت نقل زیر استفاده کنید:

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32591/MEA_Covid19_Control_Center