آخرين سرخطِ اخبار جهان

اقلیت‌ھای پاکستان در توزیع مواد رفاھی در استان سند دچار تبعیض‌اند. مردم فقیر متعلق به‌جامعه اقلیت‌ھا مواجه با گرسنگی و کمبود پناھگاه می‌باشند.

نخست وزیر پاکستان عمران خان برای عدم صدور دستور برای قرنطینه توسط مردم آنکشور بباد انتقاد گرفته شده است.

بانک جھانی حاکی است که ممکن است این وبای ھمه‌گیر کُرونا یازده میلیون نفر را دچار فقر و فلاکت بکند.

نخست وزیر ھند نارندرا مودی با ریاست جمھوری فرانسه گفتگو نموده و راه‌ھا را برای جلوگیری از کووید-۱۹ مورد بحث و بررسی قرارداده است. ھردو رھبر برای بکاربردن منابع متقابل جھت خاتمه گسترش ویروس کُرونا موافقت نمودند.

دکتر اس جایشانکر وزیر امورخارجۀ ھند با وزیر امورخارجۀ ایالات متحده گفتگو نموده و راجع به‌کمک ھند به‌او اطمینان داد که اکنون بعنوان مرکز وبای ھمه‌گیر کُرونا درآمده است.

ایالت‌ھای ھند تلاشھا را برای شناسایی و به‌قرنطینه گذاری شرکا ھمایش تبلیغی در دھلی‌نو تحکیم می‌نمایند.

تولیدکنندگان تولید دستگاه‌ھای تنفسی را تسریع داده‌اند. پنجاه ھزار دستگاه تنفسی بزودی به‌بیمارستان‌ھا در ھند توزیع داده خواھند شد.

دولتِ‌مرکزی و حکومت‌ھای ایالتی ھند از مردم خواسته‌اند که در خلال قرنطینه سرتاسری کشور وظایف خود را توی خانه‌ھای‌شان انجام دھند.

اسپانیا که از قبل مواجه با وبای ھمه‌گیر کُرونا است، اکنون بعلت باران پایان ناپذیر در قسمت‌ھای جنوبی‌اش مزیداً دچار اشکالاتی شده است.

حداقل ۱۷۶۰۰۰ نفر در سراسر جھان و ۱۳۵ نفر در ھند از ویروس کُرونا بھبود یافته‌اند.

وزارت بھداشت اسپانیا ابراز نموده است که سیستم مراقبت پزشکی اسپانیا دچار چالش بزرگی است. اگرچه میزان عفونتی در آنکشور روبه‌کاھش می‌نهد.

چین شھرھایش را باز می‌نماید که بعلت وبای کُرونا بسته شده بودند.

ھشت نفر از اتباع خارجی که در ھمایش تبلیغی شرکت نموده بودند، در کولکاتا تحت قرنطینه قراردارند.

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که وبای ویروس کُرونا بزرگترین آزمایشی مابعد جنگِ‌جھانی دوّم می‌باشد.