آخرين سرخط اخبار جهان

ھند راجع به‌تهیه نمودن ھیدروکسی کلوروکوین و پاراستامل به‌کشورھای ھمجوارش و ایالات متحده تصمیم گرفته است.

حکومت ایالت کرالای ھند متمایل به‌آزمایش سریع ویروس کُرونا است. قرار است، دھلی در محلات حضور موارد فراگیر مظنون عفونت ویروس کُرونا از روز جمعه شروع به‌آزمایش سریع بکند.

حکومت دھلی روش برخورد پنج جھتی را برای جلوگیری از وبای ھمه‌گیر ویروس کُرونا اتخاذ نماید که عبارت‌اند از آزمایش، سراغ‌گیری، پیگیری، معالجه و کار تیم.

شیوع ویروس کُرونا تابحال جان ۷۳۰۰۹ نفر را در سراسر جھان گرفته است.

چھار نفر از ھندیان بعلت کووید-۱۹ در ایالات متحده جان سپرده‌اند. تعداد جان‌باختگان از این مرض در آنکشور فراتر از ده ھزار رسیده است.

ایالت ھاریانا در ھند اعضای جماعت تبلیغی را که در گردھمایی دھلی شرکت کرده بودند، اخطار نموده است که آنھا به‌جلو بیایند یا مواجه با اقدام قانونی سرسخت حکومتی بشوند.

یوگی ادیتیانات سروزیر ایالت اوتارپرادش ھند می‌گوید که ۱۶۸ از کل ۳۰۸ نفر از عفونت‌زدگان ویروس کُرونا در آن ایالت با جماعت تبلیغی تعلق دارند.

حکومت‌ھای تامیل‌نادو، تلنگانا و آندراپرادش ھم اعضای جماعت تبلیغی را پیگیری می‌نمایند که بعد از شرکت در گردھمایی مرکز نظام‌الدین دھلی‌نو به‌ایالت‌ھای‌شان برگشته‌اند.

ایالت‌ھای ھند اقدام بھداشتی را از طریق پاشیدن داروی ضد عفونی در بخش‌ھای متعددی بعمل می‌آورند.

۳۲۶ نفر از مبتلایان ویروس کُرونا تابحال در ھند بهبود پیداکرده‌اند.

صدراعظم آلمان انگلا مرکل می‌گوید که اتحادیۀ اروپایی تحت تاثیر شدید وبای ھمه‌گیر ویروس کُرونا قرارگرفته است. او افزود، این ضروری است که کشورھای عضو برای فایق آمدن بر این بحران بطور باھمی کار کنند.

تحلیل و تجزیه گران امور مالی در ایالات متحده حاکی‌اند که آن کشور می‌تواند دُچار کندی اقتصادی عمیق و ناراحتی بشود.

نخست وزیرھند نارندرا مودی با نخست وزیر استرالیا و پادشاه بحرین گفتگوی تلفنی نموده و این وبای ھمه‌گیر را مورد بحث و بررسی قرارداد. ھند راجع به‌فراھمی کمک برای فایق آمدن بر این بحران به‌ھردو کشور اطمینان داده است.