آخرين سرخط اخبار جهان

محل خطرناک ازلحاظ عفونت ویروس کُرونا در دھلی و محلات متعدد خطرناک در ۱۵ بخش ایالت اوتار پرادش ھند تا ۱۵ آوریل کاملاً مسدود ساخته شده است.

این اقدام برای جلوگیری از گسترش ویروس کُرونا بعمل آورده شده است. مسؤلین اقلام ضروری را به‌درب خانه مردم ساکن در محلات خطرناک تحویل خواھند داد.

روبندھا در ایالت‌ھای اوتارپرادش، دھلی و مھاراشترای ھند اجباری ساخته شده است. تخلف‌ورزان ضابطه مورد سرزنش قرار خواھند گرفت.

ایالت کرالا برای درمانی پلاسما از شورای پژوھش پزشکی ھند اجازه یافته است. پزشکان کرۀ جنوبی از این نوع درمانی استفاده برده‌اند.

دیوان عالی ھند از دولت مرکزی خواسته است که آزمایشات کووید-۱۹ را حتیٰ در لابراتوارھای خصوصی مجانی بسازد. این به‌طبقات فقیر جامعه کمک خواھد نمود.

گردآوری اعضای دیگر جماعتِ تبلیغی که خود را پنھان گذارده بودند، بعمل آمده. بعضی از آنھا مریضان کووید-۱۹ می‌باشند.

سازمان تجارت جھانی حاکی است که ممکن است، تجارت جھانی تحت تاثیر شدید وبای ھمه‌گیر ویروس کُرونا قراربگیرد. حجم تجاری می‌تواند ۳۳ درصد کاھش بیابد.

دکتر اس جایشانکار وزیر امورخارجۀ ھند با ھمتای استرالیایی‌اش گفتگوی تلفنی نمود. ھردو وزیران خارجه برای مقابله با این بحران تبادل استراتژی‌ھا نمودند.

سند برنی سندرس از انتخاباتی برای سمت رئیس جمهور ایالات متحده عقب‌کشی نموده، احتمال می‌رود که جوی بیدن معاون رئیس جمهور فعلی ایالات متحده نامزد حزب دموکراتیک برای انتخابات نوامبر باشد.

مسؤلین بریتانیایی می‌گویند که حالت نخست وزیر جانسون در واحد مراقبت ویژه بیمارستان به‌بهبود می‌گراید.

سازمان بھداشت جھانی از کشورھا و رھبری‌ھا خواسته است که جنبۀ سیاسی دادن به‌وبای ھمه‌گیر ویروس کُرونا را خاتمه بدھند.

سازمان کشورھای صادرکننده نفت و روسیه راجع به‌برونگذاری نفت از طریق کنفرانس ویدیویی بحث و بررسی خواھند نمود. باید تذکرداد که این کنفرانس در گذشته دوبار متوقف شده بود.

باوجود فراتر رسیدن تعداد تلفات جانی بعلت ویروس کُرونا از ۱۴۷۰۰ نفر در ایالات متحده، تعداد موارد تازه کووید-۱۹ در آنکشور کاھش می‌یابد.

ائتلاف برھبری عربستان سعودی یک آتش‌بس دو ھفته‌ای را اعلام نموده است.

بقرار وزارت بھداشت و رفاهِ خانواده ھند، در این کشور تعداد موارد فعال کووید-۱۹ به ۵۰۹۵ نفر رسیده، ۴۷۲ نفر بهبود پیداکرده و ۱۶۶ تن دیگر به‌ھلاکت رسیده‌اند.