نخست وزيرِ هند در جنگ عليه کوويد-۱۹ خواستار احتياط شده است

نويسنده: کاوشيک روی

مترجم: محمد ولی الله ولی

نخست وزیرِ هند نارندرا مودی درحین خطاب به‌مردم در برنامۀ من کی بات ماهانه ازطریق شبکۀ آل اندیا رادیو گفت که این کشور با ویروسِ کُرونا ازطریقِ تلاش‌های دستِ جمعی بطور سرسختانه نبرد آزما است. او از مردم تقاضا نموده که در وسط این بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بسیار هشدار و محتاط باشند حتی اینکه بخش‌های عمدۀ اقتصادِ هند بازگشوده شده.

نخست وزیر مودی گفت که با اقداماتِ احتیاطی کافی خدماتِ ۲۰۰ قطار ازسر گرفته است. او مضافاً گفت که خدماتِ مسافرتِ هوایی داخلی نیز ازسر گرفته است و صنعت هم به‌مسیر عادّی برمی‌گردد. او هشدار داد که هیچ نرمی نباید در این جنگ علیه کووید-۱۹ بعمل بیاید. او به‌مردم مشورت‌داد که از فاصله‌گیری دو یارد رعایت کنند، ماسک‌ها بر چهره‌های خود بزنند و هرچه امکان‌پذیر باشد در خانه‌های‌شان اقامت داشته باشند. آقای مودی اکیداً گفت که این کشور بعد از عدّه‌ای از سختگیری‌ها وضعیت را کنترل نموده که بهرحال بیکار نخواهد رفت.

نخست وزیرِ هند از روحیه خدماتی نشان داده شده از مردم‌مان قدردانی نموده و این را بعنوان بزرگترین قدرت توصیف نمود. نخست وزیر با احترام‌گزاری کافی از کارمندان پزشکی در سراسر هند از روحیه خدمتِ پزشکان، پرستاران، کارمندان بهداشتی، پرسنل پلیس و خبرنگاران این کشور تقدیر نمود. او نیز کارِ گروه‌های کمک بخود زنان در خلال این بحران را موردِ تحسین و ستایش قرارداد.

نخست وزیر مودی مثال‌های عموم مردم هند مانند ک سی موهان از تامیل‌نادو، گاوتم داس از اگارتالا و راجو یک شخصِ معلول از پاتانکوت را به‌میان گذاشته که آنها باوجود وسایل محدود در فراهمی کمک به‌دیگران در این هنگامِ بحران کار شایانی را انجام دادند. او مضافاً گفت که عدّه‌ای از داستان‌ها راجع به‌خدماتِ گروه‌های کمک بخود زنان به‌نیازمندان از سراسر این کشور بدست می‌رسد.

آقای مودی نیز تلاش‌های مردم بخاطر ایفای نقش بسیار فعال در مقابله با این بیماریِ همه‌گیرِ ویروسِ کُرونا را موردِ تمجید و ستایش قرارداد. او مثال راجیندرا یادو از ناسیک را نشان داده که یک دستگاه عفونی‌سازی را ایجاد نموده. بعضی از دُکاندار خطوط بزرگ لوله را در دُکان‌‌های‌شان برای نگهداری از فاصله‌گیری دو یارد احداث نمودند.

نخست وزیرِ هند با اظهار غم و اندوه خود برسرِ مصائب و سختگیریِ مردم بعلّتِ این بیماریِ همه‌گیر گفت که ویروسِ کُرونا بر کارمندان و کارگران محروم تاثیراتی زیادی گذاشته است. دولتِ مرکزی هند، حکومت‌های ایالتی، هرکدام دپارتمان و موسّسه برای فراهمی راحت سریعانه به‌آنها بطور باهمی کار می‌کنند.

نخست وزیر مودی گفت که دولتِ هند بعضی از اقداماتی را در جهت رساندن راحت به‌نیازمندان بعمل آورده است. او مضافاً گفت که تصامیم اخیر که توسط دولتِ مرکزی هند گرفته شده، امکاناتِ زیادی اشتغال روستایی، اشتغال بخود و صنعتِ سطح کوچک را بوجود آورده‌اند. او برسرِ مبارزۀ هند متکی بخود اظهار اطمینان نموده که این کشور را در این دهه به‌ارتفاع‌های بلندتر خواهد برد.

نخست وزیر هند اظهار داشت که مردم در سراسرِ جهان در دورانِ این بیماریِ همه‌گیرِ ویروسِ کُرونا خواهان اطلاعات بیشتری دربارۀ یوگا و آیورویدا می‌باشند. آنها می‌خواهند که یوگا و آیورویدا را بعنوان روشِ زندگی‌شان اتخاذ نمایند. او از یوگا برای جامعه، مصونیت و اتّحاد وکالت نمود. او گفت که در خلال این بیماریِ همه‌گیرِ کُرونا، یوگا مهمتر شده است بعلتِ اینکه این ویروس سیستم تنفّسی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انواع مختلف پرایانایام در یوگا وجود دارند که سیستم تنفّسی را تقویت می‌دهند و تاثیرات سودمندِ آن تا مدّتِ مدیدی مشاهده می‌شود.

نخست وزیر تلاش‌های دولت در جنگ علیه این بیماریِ همه‌گیر را موردِ ستایش قرارداده و با نشان دادن این امر اظهار تفاخر نموده که تعداد سودبرندگان برنامۀ آیوشمان بارت فراتر از یک کرور رسیده است.

نخست وزیرِ هند گفت که از یک طرف ما با ویروسِ کُرونا نبرد آزما هستیم و از طرفِ دیگر دُچار طوفانِ گردبادِ امفان شده‌ایم. او شجاعتِ مردم ایالت‌های بنگال غربی و اودیشا در مقابله با گردبادِ شدید امفان را موردِ ستایش قرارداد. او برسرِ خسارت کشاورزان در آن ایالت‌ها اظهار همدردی نموده که دُچار حملاتِ ملخ‌ها شده‌اند.

نخست وزیر هند نیاز تحفّظ آب را تحت فشار گذاشت. او بر تحفّظ آبِ باران تاکید وارد آورده و گفت که هرکس باید تلاش‌ها را برای نگهداری از آب بعمل بیاورد. او نیز از هموطنان تقاضا نموده که ازطریق نهالکاری بمناست روزِ جهانی محیط زیست به‌طبیعت خدمت بکنند. او گفت که مقرّراتِ قرنطینه زندگی را کُند نموده امّا این فرصتی را به‌ما فراهم آورده که طبیعت را بطور مناسبی موردِ توجّه قرار دهیم.