هند بزودی قوۀ حرکتِ آنی رشدش را دربارۀ بدست خواهد آورد: پيامِ نخست وزير به‌صنعت

نويسنده: جی سرينيواسن

مترجم: محمد ولی الله ولی

هند با اصلاحاتِ ساختاری بیشتری بزودی قوۀ حرکتِ آنی رشدش را دوباره بدست خواهد آورد که جهت و جریانِ این کشور را با بخشِ خصوصی بعنوان یک شریک در این سفر عُمران برای فایق آمدن بر چالش‌های ایجادشده از کووید-۱۹ دگرگون خواهد ساخت. این پیامِ سودمندِ نخست وزیر نارندرا مودی ازطریقِ یک کنفرانسِ ویدیویی به ۱۲۵مین اجلاسیۀ کنفدراسیونِ سالانۀ صنایعِ هندی در دهلی بوده. نخست وزیر مودی به‌مالکانِ صنایع هند اطمینان داد که ما بطور حتمی نیروی حرکتِ آنی رشدش را دوباره بدست خواهیم آورد.

نخست وزیرِ هند با اظهار اطمینان به‌شرکت‌داران دُچارِ مصائب اکیداً گفت که اعتماد و اطمینانِ محکمش به‌صلاحیت و مدیریتِ بحرانِ این کشور، نبوغ و فنّاوری گوناگونِ هند، استعدادِ ابداع و نوآوری، کار پرزحمتِ کشاورزانِ ملت و عوامل مهمِ اقتصاد یعنی شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط، شعاع امید را بوجود می‌آورند که هند بزودی به‌مسیرِ رشدش برخواهد گشت. با بخش شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط که سی درصد تولیدِ ناخالصِ هند را تشکیل می‌دهند، وضاحتِ اخیر در تعریفش، خاتمۀ مزایدۀ بین‌المللی برای خریداری دولتی تا دویست کرور روپیه به‌این بخش کمک خواهد کرد که اقتصادِ متکی بخود را بوجود بیاورد که موردِ محرّک بخشِ مذکور قرار خواهد گرفت. نخست وزیرِ هند نکاتِ مذکور را بخصوص نشان داد.

دولتِ هند با اقتصادِ دُچار دو سختی کندی فعالیت در این بخش‌های واقعی و محدودیت‌های تحتِ قرنطینۀ ملی ناشی از گسترشِ ویروسِ کُرونا از تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۰ به‌بعد، برای حصولِ رشد ازدست رفته بطور خستگی ناپذیر بحالتِ بازداری پیش گستر دارد. بعلاوۀ یک بستۀ بزرگ تقویتی ۲۰ صدهزار کرور روپیه که فراهمی راحت به‌همه سهم‌داران، چند هفتۀ پیش اعلام گردیده، نسخت وزیر خواستار آتما نیربر بارت یعنی هند متکی بخود با پنج ستون شده که عبارت‌اند از اقتصاد، زیربنا، سیستم، جمعیتِ فعال و مطالبه.

با توضیح دادن اینکه چگونه اصلاحات در این کشور، منظّم، منسجم و مربوط به‌همدیگر بوده، نخست وزیر نارندرا مودی اقداماتِ اخیر در زمینۀ کشاورزی را نشان داده که شامل ترمیم در قانون اجناسِ ضروری، قانون بازاریابی محصولاتِ کشاورزی و مجازساختن خواربار انبارگیری شده برای فروشِ آن ازطریق الکترونیکی می‌باشد که مواقعی را برای بازرگانیِ کشاوری ایجاد نموده است. اصلاحاتِ کارگری نیز برای افزودنِ فرصت‌های شغل و کار بخاطر ازبین بردن اختلالی در تولیداتِ بعلتِ کمبود کارگران یا حرکت‌شان در سراسرِ بخش‌ها بعمل آورده شده‌اند.

اکنون این نیز واقعیتی است که بخش‌های غیراستراتژیکی در آن صنعتِ خصوصی قبلاً مجاز نبوده، اکنون بازگشوده شده‌اند. کانکنی بازرگانی در بخش زغالی سنگ مجازساخته شده است.

نخست وزیر گفت که دولت در جهتی که گامزن است، خواه آن کانکنی یا انرژی یا پژوهش و فنّاوری باشد، هردو صنعت و نوجوان این کشور فرصت‌های فراوان را برای پیشرفت‌شان بدست خواهند آورد. همانطور میسیونِ در هند بسازید عامل بزرگی است که شغل و کار را ایجاد خواهد کرد. کار برای کاهش دادنِ انحصار بر واردات در بخش‌ها مانند مبل، دستگاه تهویۀ هوا، اقلامِ چرمی و پاپوش‌ها آغاز شده است، نخست وزیر نشان داد که هند چگونه سیصدهزار کیتِ محافظتِ شخصی را روزانه تولید می‌نماید. او گفت که سه ماه قبل هیچ کیتِ محافظتِ شخصی در هند تولید نمی‌شد. او افزود که این داستان موفقیتِ تلاش‌های محلی‌سازی هند است که نیازمندِ توسعه و گسترش می‌باشد.

نخست وزیرِ هند براستی اظهار داشت که مراد از هند متکی بخود انضمامِ کامل با اقتصادِ جهانی است و این نیز حامیِ آن می‌باشد. در این مورد، او از صنعتِ هند تقاضا نموده که برای ایجادِ زنجیرِ محکم تهیّۀ محلی سرمایه‌گذاری کند که سهمِ این کشور را در زنجیر تهیّۀ جهانی محکم بسازد. او از کنفدراسیونِ صنعتِ هند خواستار گردیده که آن با نقشِ جدید در دورۀ مابعدِ کُرونا با تمرکز توجّه به‌نیاز تولید اقلام هندی برای تهیّه به‌بازارهای داخلی و بین‌المللی بجلو بیآید.