بانک ذخيرۀ هند: فعاليت‌های اقتصادی رشد را تحريک می‌کند

نويسنده: آدتیا راج داس

مترجم: شمس شيروانی

در زمانی که هند هرنوع تلاش را جهت خنثیٰ ساختن تاثیر سوء ناشی از کووید-۱۹ بر حرکت رشد اقتصادی انجام می‌دهد، تصمیم بانک ذخیرۀ هند برای بلاتغییر گذاشتن نرخ وام‌دهی حین حفظ یک موضع سازگار به‌حمایت اقتصاد بلاشک با درنظرگرفتن محیط حاکم اقتصاد کلان عملگرا می‌باشد.

کمیتۀ ۶ عضوی سیاست مالی به‌سرپرستی رئیس بانک ذخیرۀ هند حین اجتناب از کاستن نرخ‌های معیاری وام‌دهی که از قبل به‌یک سطح پایینی تاریخی ۴ درصد قراردارد نیز اقدامات مورد لزوم زیاد، مانند ساختار مجدد وام‌ها درمیان فوریت احیای اقتصاد لطمه دیده از ویروس کرونا اعلام نمود.

شاکتی کانتا داس رئیس بانک ذخیرۀ هند گفت که کمیتۀ سیاست مالی به‌حق بلاتغییر نگهداشتن نرخ بهره رای داده و موضع سازگاری خود به‌حمایت رشد را ادامه داده است.

بانک ذخیرۀ هند سیاست نرخ خود را در تاریخ ۲۲ ماه مه تحت یک سلسلۀ غیرسیاستی برای تامین مطالبه با کاستن نرخ بهره یک سطح پایینی تاریخی تجدید نمود. محیط روبه تغییر سریع اقتصاد کلان و وخامت دورنمای رشد موجب جلسات غیرادواری کمیتۀ سیاست مالی که اولاً در مارس و بعداً در ماه مه امسال صورت گرفت گردید.

بانک ذخیرۀ هند اقدامات کنشگرا را بخاطر محدود ساخن فشار بر افتصاد ناشی از پاندامیک و تعطیلات اجباری عواقبی اتخاذ می‌کند. حین اینکه تحلیل‌گران نظر برآنند که تصمیم بانک ذخیرۀ هند جهت بلاتغییر نگهداشتن نرخ سیاسی برحسب توقع بوده است، ساختار مجدد وام‌ها در این مقطع زمانی جهت مبارزه با تاثیر سوء کووید-۱۹ یک امر الزامی می‌باشد.

طوریکه خانم نیرملا سیتا رامن وزیر مالی هند چند روز قبل اظهار داشت که ”کانون توجه بر ساختار مجدد می‌باشد، وزارت مالی فعالانه در این مورد با بانک ذخیرۀ هند مشغول معاملات است“. اصولاً نظریه اینکه احتیاج ساختار مجدد اجتناب ناپذیر است یک مورد قابل ادراک می‌باشد. بنابراین بانک ذخیرۀ هند با اعلام تشکیل یک کمیتۀ سطح عالی به‌سرپرستی ک وی کامات جهت تدوین چارچوب ساختار مجدد برای وام‌گیران تحت فشار، اقدام درخوری و لازمه را انجام داده است و اقدام مذکور جهت کمک وامگیران در آن روند سودمند خواهد بود.

با حفظ انضباط اعبتاری، بانک ذخیره با هیچ اختیار پارامترهای مالی برای مشمولیت بانک‌های انفرادی در دست نخواهد داشت. بنابراین کمیتۀ سطح عالی پیشنهادی تصمیمی راجع به‌ضوابط و مقررات لازمه اتخاذ خواهد کرد.

کامات یک بانکدار سطح عالی و باوقار، ریاست این کمیته را بعهده خواهد گرفت و آن باعث اطمینان و آسودگی زیادی است که پارامترهای مالی، غیرتبعیضی و جالب توجه به‌حد کافی خواهد بود که توجه خاصی را بر سختی‌ها مبذول می‌دارد که وامگیران سرتاسر با آن مواجه‌اند.

صحنۀ بخصوص اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ بایستی با اقدامات اختراعی مواجه شود. ساختار مجدد طرح وام‌های لیبرال بدون مصالحت با انضباط اعتباری، اقتضای وقت است. بانک ذخیرۀ هند یک بررسی کلی اقتصاد داخلی و جهانی را در پرتوی بحران اقتصادی جهانی بی‌نظیر انجام داده است و امتیازات‌های مربوط را به‌شرکت‌های مالی مسکن‌سازی و برنامه‌های مختلف تحت نابارد فراهم می‌کند که به‌ارزش پنج هزار کرور روپیه هرکدام می‌باشد که بلاشک به‌بخش‌های زیر فشار مالی آسودگی فراهم خواهد کرد.

با از سرگرفتن فعالیت‌های اقتصادی در کشور، بانک مرکزی مذکور حاکی از آن است که اقتصاد از پایین‌ترین سطوح ماه‌های آوریل و مه بدنبال بازگشایی بعضی از نکات کشور به‌بهبودی دست زده است. رئیس بانک ذخیرۀ هند گفت که بهبودی در اقتصاد روستایی تنومند خواد بود که بعلت کشت خوب محصول خریف و مانسون عادی جنوب غرب متوقع می‌باشد.

سیاست بانک ذخیرۀ هند به‌فراتر از پیچاندن نرخ‌های سیاسی دست زده و با بعضی از مسایل کلیدی ساختاری برخورد نموده که جهت افزودن رشد حرکت اقتصادی کشور یک مورد حیاتی شمرده می‌شود.