آخرین سرخط اخبار جہاں

نخست وزیر ھند نارندرا مودی یک مرکز مالی تحت صندوق زیربنای کشاورزی بارزش یک صد ھزار کرور روپیہ ای را از طریق کنفرانس ویدیویی براہ انداخت۔ این صندوق در تقویت دادن بہ پروژہ ھای زیربنا در بخش کشاورزی کمک خواھد کرد۔
نخست وزیر نارندرا مودی تحت برنامہ کشاورز نخست وزیر، ششمین قسط صندوق  بارزش 17000 کرور روپیہ ای را نیز برای 8.5 کرور نفر از کشاورزان در ھند واگذار نمودہ است۔
نخست وزیر مودی مرکز نظافت ملی را نزدیک راجگات در دھلی نو گشایش داد۔ او برسر آن اظہار رضایت نمودہ کہ مردم ھند ضوابط فاصلہ گیری اجتماعی و مراقبت بہداشتی را رعایت می کنند۔ نظافت و مراقبت بہداشتی جزو مبارزہ علیہ کووید-19 می باشند۔
وزیر دفاع ھند راجنات سینگ ممنوعیت واردات 101 محصول را اعلام نمودہ است؛   این منتج بہ بومی سازی محصولات دفاعی خواھد گردید۔ این اقدام میسیون ھند متکی بہ خود را باندازہ کافی تقویت خواھد داد۔
ایالت ھای بیہار، آسام، کرناتکا و کرالای ھند بطور مداوم دچار غیظ و غضب سیل اند۔ حکومت ھای محلی بہ مردم تحت تاثیر سیل کمک فراھم می نمایند۔ افراد متعدد بہ اردوگاہ ھای راحتی منتقل شدہ اند۔
ھند امروز 77 مین سالروز “نہضت ھند را تر بکنید”  را برگزار می نماید۔ آن ھمین روز در سال 1942 میلادی بودہ ھنگامیکہ پدرملت مہاتما گاندھی از حکومت استعمار گرای بریتانیایی خواستہ بود کہ آن ھند را ترک نماید۔ مبارز آزادی معروف ارونا آصف علی پرچم ملی ھند را در پارک گوالیا تانک برافرشتہ بود کہ اکنون معروف بہ میدان آزاد است۔
10 نفر از مریضان کووید-19 کہ در یک مرکز درمانی کووید در ویجایوادا واقع در آندراپرادش تحت معالجہ قرار داشتند در اثر یک رویداد حریق بہ ھلاکت رسیدہ اند۔ 30 مریض نجات یافتہ در بیمارستان ھای دیگر انتقال دادہ شدہ اند۔ سر وزیر ایالت آندراپرادش وای اس جاگموھان رددی راجع بہ بازرسی این رویداد حریق دستور دادہ است۔
با بہبود یابی 53879 نفر از مبتلایان کووید-19 در طول 24 ساعت گذشتہ در ھند، تعدادِ بہبود یافتگان از این بیماری ھمہ گیر در این کشور بہ 1480884 نفر رسیدہ است۔ میزان بہبود یابی از این بیماری در ھند بہ 68.78 در صد قرار دارد۔
719364 آزمایش کووید-19 در طول شبانہ روز گذشتہ در ھند انجام یافتہ اند۔
وزیر دفاع ایالات متحدہ مارک اسپر گفتہ است کہ واشینگتن تعداد سربازانش در افغانستان را تا نوامبر سال 2020 کمتر از 5000 خواھد نمود۔