نخست وزير هند نقشه راه را برای توليدات دفاعی گذاشته است

نويسنده: پادام سينگ

مترجم و گوينده: دکتر محمد صادق اختر

نخست وزیر هند نارندرا مودی به سمیناری راجع به هند خودکفا در تولیدات دفاعی بوسیله کنفرانس ویدیویی خطاب نموده. این سمینارِ مجازی، بطور مشترک توسطِ انجمنِ تولید کنندگانِ دفاعی هند، فدراسیونِ اتاق صنایع بازرگانیِ هند و بخشِ تولیداتِ دفاعیِ وزارت دفاع، سازماندهی شده بود. نخست وزیر ضمن تاکید به لزوم خودکفایی در تولیدات دفاعی گفت که ما قصد داریم تولید دفاعی را تقویت بدهیم، تکنولوژی جدید را توسعه بدهیم و به بازیکنان خصوصی دربخش دفاعی نقش‌های مهمی را بدهیم.

نخست وزیر ضمن قدردانی از وزیر دفاع راجنات سینگ و تمام تیمش برای کار شایانی و تلاشهای خستگی ناپذیر تحسین وستایش نموده گفت که هدف حصول خودکفایی در تولید دفاعی حتماً بزودی به تحرک آنی دست خواهد یافت.

نخست وزیر مودی گفت که هنگامی که هند به استقلال نایل آمده این کشور امکانات فراوان و سیستم جوی را برای تولید دفاعی در هند داشته اما از چندین دهه هیچ تلاش جدی بعمل نیامده است. اقای مودی اظهار نظر نمود که وضعیت اکنون دگرگون شده است و تلاشهای مداوم و جدی برای بعمل آوری اصلاحات دربخش دفاعی انجام داده می شوند. او اقدامات قاطعی متعدد را که دراین جهت از قبیل بهبودی در روند جوازنامه، ایجاد زمینه هموار و تسهیلات در روند صادرات، انجام داده شده، بر شمرد.

نخست وزیر هند اظهار نظر نمود که یک احساس اعتماد در بخش دفاعی برای بوجود آوردن یک هند مدرن و خود کفا ضروری است. تصمیم‌هایی از قبیل انتصاب رئیس ستاد دفاعی که از چندین دهه معوقه بوده اکنون بعمل آمده که مظهر اعتماد هند نوین می باشد. انتصاب رئیس ستاد دفاعی منجربه هماهنگی بهتر درمیان نیروهای سه گانه شده و درحصول تدارکات دفاعی کمک نموده است. او همین طور به بازگشایی بخش دفاعی با جوازنامه سرمایه گذاریِ خارجیِ مستقیمِ هفتاد و چهار درصد از طریق مسیر اتوماتیک تاکید نموده که مظهر اعتماد هند جدید می باشد.

نخست وزیر مودی گفت که اقداماتی از قبیل اختصاص بودجه‌ای برای حصول داخلی، از ۱۰۱ قلم برای حصول داخلی تشویق خواهد شد و این به صنایع دفاع داخلی تحرک خواهد داد. او گفت دولت راجع به تسریع روند تدارکات و تسهیلات در سیستم آزمایشات وغیره کاری را انجام می دهد. نخست وزیر ضمن سخنرانی راجع به شرکت سازی صنایع تسلیحات گفت که همین که این به تکمیل رسید این هر دو کارگران و بخش دفاعی را مستحکم خواهد نمود.

نخست وزیر هند ضمن تاکید به لزوم ترفیع تکنولوژی برای خودکفایی در تجهیزات مدرن گفت که دولت به علاوه سازمان تحقیقات عمران دفاعی از تحقیقات و نوآوری در بخش خصوصی و موسسات فرهنگی تشویق می نماید. نخست وزیر تذکر داد که تاکید به تولید مشترک از طریق پروژه‌های مشترک با شرکای خارجی ادامه دارد.

آقای مودی راجع به ابتکارهای زیربنایی تذکر داده گفت که تقریباً دو راهرو دفاعی در اوتراپرادش و تامیل نادو جریان دارند. او گفت که زیربنای مدرن با همکاری حکومت ایالتی اوتار پرادش و تامیل نادو بوجود آورده می شود. یک سرمایه گذاری بیست هزار کرور رورپیه در طول پنج سال آینده در این مورد اختصاص داده شده است.

هند این استعداد را دارد که یک فراهم کننده معتبر تجهیزات دفاعی به کشورهای دوست متعدد بشود. این مشارکت استراتژیکی هند را تقویت خواهد داد و نقش هند را بعنوان یک فراهم کننده امنیت خالص در منطقه اقیانوس هند تقویت خواهد داد. او گفت که توصیه‌ها و پیشنهادات راجع به پیش نویس سیاست تولید دفاعی و توسعه صادرات بدست آمده در اجرای هرچه زودترِ این سیاست کمک خواهد نمود. نخست وزیر اظهار نظر نمود که تلاشهای دست جمعی به ما در عزم راسخ ما برای حصول خودکفایی و یک هند خودکفا کمک خواهد نمود.