آخرین سرخط اخبار جہان

نخست وزیر ھند نارندرا مودی توزیع فیزیکی کارت ھای املاک و مستغلات تحت برنامہ مالکیت موسوم بہ سوامیتوا را از طریق کنفرانس ویدیویی براہ انداخت۔ این کارت ھا در طول سہ الی چہار سال آیندہ بہ ھرکدام خانوادہ روستایی در سراسر این کشور فراھم نمودہ خواھند شد۔
نخست وزیر نارندرا مودی احزاب مخالف را برای مخالفت نمودن با قوانین کشاورزی بباد انتقاد گرفتہ است۔ او گفت کہ بعضی ھا نمی خواھند کہ کشاورزان ما متکی بہ خود بشوند۔ نخست وزیر مودی گفت کہ این کشور با تصویب نمودن  لایحہ ھای مربوط بہ کشاورزی، اقدام دیگری را برای بہ تحقق رساندن رویای شان بخاطر متکی بہ خود ساختن ھند بعمل آوردہ اند۔
آقای سانتوش کومار گانگوار وزیر مشاور در وزارت اشتعال و کارگری در حین خطاب بہ یک جلسہ مجازی وزیران کار گروہ بریکس گفت کہ محافظت، بہداشت ، رفاہ و اوضاع بہتر کارگری برای بہبودی کارگران ضروری است۔یک محل کار خوب در ھند سودمند تر خواھد بود و در رشد اقتصادی این کشور معاون بہ اثبات خواھد رسید۔
آقای دارمندرا پرادان وزیر امور نفت و گازطبعیی در مراسم تشییع جنازہ امیر اسبق کویت از ھند نمایندگی نمود۔ ھند و کویت دارای مناسبات نزدیکی و دوستانہ می باشند۔ امیر پیشین کویت دوست واقعی و خیر خواہ ھند بودہ۔
قطع  فراگیر برق قسمت ھای بیشتری مومبای و مضافاتش را سوء تاثیر گذاشتہ است۔ راہ آھن غربی ابراز نمودہ است کہ این قطع برق بعلت از کار افتادن شبکہ تہیہ نیروی برق رخ دادہ۔  خدمات قطار ھای محلی در شہر مومبای بعلت قطع تہیہ برق تحت تاثیر قرار گرفت۔
ھیئت رسمی  ناظر بین المللی ھمہ ھشت شن زار گستردہ در سراسر پنج ایالت و دو قلمروی حکومت مرکزی ھند را با جایزہ موقر پرچم آبی مفتخر ساختہ است۔  این شن زارھا عبارت اند از شیوراجپور در ایالت گجرات، غوغلا در دیو، کاسارکد و پادوبیدری در ایالت کرناتکا، کاپپاد در ایالت کرالا، روشیکوندا در ایالت آندراپرادش و رادھا نگر در اندامان و نیکوبار۔
بیش از شش میلیون نفر از مبتلایان ویروس کرونا در ھند بہبود پیدا کردہ اند۔  6149535 بہبود یابی از کووید-19 تابحال در این کشور گزارش شدہ۔ 71559 نفر از مریضان کووید-19 در شبانہ روز گذشتہ بہبود یافتہ اند۔ میزان بہبود یابی از این بیماری ھمہ گیر در ھند بہ 86.36 درصد رسیدہ است۔
994851 نفر از مردم در طول شبانہ روز گذشتہ در ھند مورد آزمایش کووید-19 قرار گرفتہ اند۔
 پارلمان قرقیزستان سادر ژاروف را بعنوان نخست وزیر جدید آن کشور نامزد کردہ است۔ مقررات وضع فوق العادہ ای بر آن کشور محاط بہ خشکہ تحمیل شدہ است۔
 انتخاباتی برای سمت رئیس جمہور در تاجیکستان در روز یکشنبہ برگزار گردیدہ۔امامعلی رحمان رئیس جمہور طویل المدتی آن کشور جویای دورہ پنجم متوالی اش می باشد۔ بیماری ھمہ گیر ویروس کرونا آن کشور را از لحاظ اقتصادی شدیداً تاثیر گذاشتہ است۔