آخرین سرخط اخبار جہان

ھند و ایالات متحدہ ھمراہ با اھداف مشترک امنیتی و جغرافیایی و منافع و ارزشہای مشترک وارد مسیر اصولی و اساسی شدہ اند۔ استیون بیگان معاون وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ بازدید کنندہ گفتہ است کہ مذاکرات دو  بہ اضافہ دو مابین وزیران امور خارجہ و دفاع ھند و ایالات متحدہ در اواخر ماہ جاری برگزار خواھند شد۔

ھفتمین دورہ مذاکرات سطح فرماندھان مابین ھند و چین بہ طرف ھند  در مرز چوشول – مولدو برگزار گردیدہ۔

خانم نیرملا سیتا رامن وزیر دارایی ھند برنامہ ای را اعلام نمودہ است کہ تحت آن وامہای بدون بہرہ بارزش دوازدہ ھزار کرور روپیہ برای مدت پنجاہ سال بہ ایالتہای این کشور فراھم نمودہ خواھد شد۔ فراھمی کمک بہ ایالتہای ھند کہ بعلت بیماری ھمہ گیر ویروس کرونا دچار اشکالاتی و خسارت مالیاتی اند، ھدف آن است۔

وزیر دارایی ھند نیز برنامہ ھا را اعلام داشتہ است کہ نفع مانند  سند ھزینہ نقدی ال تی سی  برای خریداری اجناس دارای مالیات  بر کالاھا و سرویس ھای دوازد در صد   و فراتر از آن و پیش پرداخت دہ ھزار روپیہ بمناسبت فستیوالہا را کہ  بدون بہرہ خواھد بود  بہ کارمندان دولت مرکزی فراھم خواھد کرر۔

آقای راجنات سینگ وزیر دفاع ھند 44 پل را در نواحی مرزی در ھفت ایالت این کشور کہ توسط سازمان خیابانہای مرزی بنا شدہ اند، از طریق کنفرانس ویدیویی گشایش داد۔ انتظار می رود کہ این پل ھا در حرکت نیروھای مسلح ھند باندازہ کافی معاون باشند۔

سیف اللّٰہ یک تبعہ پاکستانی و تروریست لشکر طیبہ در عملیات ضد تروریسم توسط نیروھای امنیتی ھند در سریناگر کشتہ شد۔

بقرار وزارت بہداشت و رفاہ خانوادہ ھند، بابہبود یابی 77760 نفر از مبتلایان کووید-19 در طول شبانہ روز گذشتہ، کل تعداد بہبود یافتگان از این بیماری ھمہ گیر در ھند بہ 6227295 نفر رسیدہ است۔ میزان بہبود یابی از این بیماری در ھند فراتر از 86 در صد بہ ثبت رسیدہ است۔

1073014 نفر از مردم در دوران 24 ساعت گذشتہ در ھند مورد آزمایش عفونت ویروس کرونا قرار دادہ شدہ اند۔

پاول بی میلگروم و روبرت بی ویلسن برای کار شایانی شان نسبت بہ تیوری مزایدہ و فرمتہای مزایدہ در رشتہ اقتصاد شناسی با جایزہ نوبل سال 2020 مفتخر ساختہ شدہ اند۔

بازگشایی مدرسہ ھا با فاصلہ گیری اجتماعی و شرایط دیگر برای دانشجویان در بعضی از کشورھای آفریقایی بعمل آمدہ است۔