آخرین سرخط اخبار جہان

آقای رامنات کوویند رئیس جمہور ھند امروز از دکتر ا پی ج عبدالکلام رئیس جمہور پیشین ھند بمناسبت سالروز تولدش در کاخ ریاست جمہوری تجلیل نمود۔

وزیران و رؤسای بانکہای مرکزی کشورھای عضو گروہ 20 جلسہ آنلاین را ھمراہ با ارجحیت ھای دیگر مسیر دارایی گروہ 20 برای سال جاری بخاطر مورد بحث و بررسی قرار دادن چشم انداز اقتصادی جہانی فعلی و عکس العمل بہ بیماری ھمہ گیر کووید-19 از طریق کنفرانس ویدیویی براہ انداختہ اند۔

خانم نیرملا سیتا رامن وزیر  دارایی و امور شرکتی دولت مرکزی ھند امروز  در جلسہ رؤسای بانکہای مرکزی کشور ھای عضو گروہ 20 تحت ریاست عربستان سعودی از طریق کنفرانس ویدیویی شرکت نمود۔

آقای دیوی سدانندا گودا وزیر دولت مرکزی ھند برای مواد شیمیایی و کودھا گفتہ است کہ ھند یکی از بزرگترین تولید و صادر کنندگان داروھای جنریک در سراسر جہان است۔ ھند این نوع داروھا را بہ بیش از 120 کشور جہان تہیہ می نماید۔ او اکیداً گفت کہ ھند در این زمینہ بعنوان تہیہ کنندہ معتبر شہرت زیادی را بدست آوردہ است۔

وزارت شرکت ھای خرد، کوچک و متوسط ھند آخرین وسایل فناوری کاراگاھی مصنوعی را برای فراھمی کمک و مواقع حل مسائل بہ شرکتہای خرد، کوچک و متوسط بہ میان گذاردہ است۔

تعداد وافر بہبود یافتگان از کووید-19 در روز واحد در ھند افزایش مداوم در میزان بہبود یابی ملی را منعکس دادہ  کہ فراتر از 87.38 در صد رسیدہ است۔ بابہبود یابی 81514 نفر از مبتلایان کووید-19 در طول 24 ساعت گذشتہ،  کل تعداد بہبود یافتگان از این بیماری ھمہ گیر ویروس کرونا در ھند بہ 6383441 نفر رسیدہ است۔

19000 نفر در ایالت مہاراشترا و 8000 نفر در ایالت کرناتکای ھند در شبانہ روز گذشتہ از این بیماری ھمہ گیر بہبود پیدا کردہ اند۔ 67708 مورد جدید کووید-19 در طول 24 ساعت گذشتہ در ھند بہ ثبت رسیدہ اند۔

عدم رعایت بہ شرایط اساسی برای نگہداری از کووید-19 علت آخرین افزایش در تعداد عفونت زدگان ویروس کرونا در جہان است۔ تقریباً 38.4 میلیون مورد مثبت کووید-19 و ھلاکت 1.09 میلیون نفر بعلت این بیماری در سراسر جہان گزارش شدہ اند۔