نمی دانم چه منزل بود شب جایًکه من بودم : امیر خسرو دهلوی