مهاتما گاندی علمبردار صلح

نویسنده و گوینده: شمس شیروانی