دانشگاه جواهر لعل نهرو- یک دانشگاه برجسته در هند.

jnu

خدیجه اجیر