مرکز مطالعات فارسی در هند

Prof.-S.-Amir-Hasan-Abidi

پروفسور امیر حسن عابدی