زبان هندی را از طریق رادیو یاد بگیرید

hindi-by-radio-1

درس- یکم

دکتر ستیانند جاوا

درس- دوم

دکتر ستیانند جاوا

درس-سوم

دکتر ستیانند جاوا

درس- چهارم

دکتر ستیانند جاوا

درس-پنجم

دکتر ستیانند جاوا

درس-ششم

دکتر ستیانند جاوا

درس-هفتم

دکتر ستیانند جاوا

درس- هشتم

دکتر ستیانند جاوا

درس- نهم

دکتر ستیانند جاوا

درس- دهم

دکتر ستیانند جاوا

درس یازدهم

دکتر ستیانند جاوا

درس دوازدهم

دکتر ستیانند جاوا

درس سیزدهم

دکتر ستیانند جاوا

درس چهاردهم

دکتر ستیانند جاوا

درس پانزدهم

دکتر ستیانند جاوا

درس – شانزدهم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – هفدهم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – هیجدهم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – نوزدهم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – بیستم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – بیست ویکم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – بیست ودوم
دکتر ستیا نند جاوا

درس – بیست وسوم

دکتر ستیا نند جاوا

درس – بیست وچهارم

دکتر ستیانند جاوا

درس – بیست وپنجم

دکترستیانند جاوا

 

درس – بیست وششم

دکترستیانند جاوا