نسخه های خطی فارسی- یک منبع مراجعه برای مطالعات تاریخ امپراتور مغول هند.

 

نویسنده: پرفسورعبدالودود اظهر دهلوی

                     گوینده: دکتر احمد علی