علی اصغرحکمت: یک هند شناس برجسته ایران

نویسنده وگوینده: پرفسورذاکره شریف قاسمی  

              دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلی نو